Commit bb1e490e authored by Leon Byford's avatar Leon Byford

replace anchor.js with own code

parent b9f3fec5
......@@ -13,9 +13,6 @@
/style.css
Cache-Control: public, max-age=31536000
/lib/anchor.min.js
Cache-Control: public, max-age=31536000
/images/square.svg
Cache-Control: public, max-age=31536000
......
......@@ -85,7 +85,6 @@
</footer>
</div>
</div>
<script src="/lib/anchor.min.js"></script>
<script src="/lib/script.js?{{site.time | date: '%s'}}"></script>
</body>
</html>
/**
* AnchorJS - v4.1.0 - 2017-09-20
* https://github.com/bryanbraun/anchorjs
* Copyright (c) 2017 Bryan Braun; Licensed MIT
*/
!function(A,e){"use strict";"function"==typeof define&&define.amd?define([],e):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=e():(A.AnchorJS=e(),A.anchors=new A.AnchorJS)}(this,function(){"use strict";return function(A){function e(A){A.icon=A.hasOwnProperty("icon")?A.icon:"",A.visible=A.hasOwnProperty("visible")?A.visible:"hover",A.placement=A.hasOwnProperty("placement")?A.placement:"right",A.ariaLabel=A.hasOwnProperty("ariaLabel")?A.ariaLabel:"Anchor",A.class=A.hasOwnProperty("class")?A.class:"",A.truncate=A.hasOwnProperty("truncate")?Math.floor(A.truncate):64}function t(A){var e;if("string"==typeof A||A instanceof String)e=[].slice.call(document.querySelectorAll(A));else{if(!(Array.isArray(A)||A instanceof NodeList))throw new Error("The selector provided to AnchorJS was invalid.");e=[].slice.call(A)}return e}function i(){if(null===document.head.querySelector("style.anchorjs")){var A,e=document.createElement("style");e.className="anchorjs",e.appendChild(document.createTextNode("")),void 0===(A=document.head.querySelector('[rel="stylesheet"], style'))?document.head.appendChild(e):document.head.insertBefore(e,A),e.sheet.insertRule(" .anchorjs-link { opacity: 0; text-decoration: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; }",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(" *:hover > .anchorjs-link, .anchorjs-link:focus { opacity: 1; }",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(" [data-anchorjs-icon]::after { content: attr(data-anchorjs-icon); }",e.sheet.cssRules.length),e.sheet.insertRule(' @font-face { font-family: "anchorjs-icons"; src: url(data:n/a;base64,AAEAAAALAIAAAwAwT1MvMg8yG2cAAAE4AAAAYGNtYXDp3gC3AAABpAAAAExnYXNwAAAAEAAAA9wAAAAIZ2x5ZlQCcfwAAAH4AAABCGhlYWQHFvHyAAAAvAAAADZoaGVhBnACFwAAAPQAAAAkaG10eASAADEAAAGYAAAADGxvY2EACACEAAAB8AAAAAhtYXhwAAYAVwAAARgAAAAgbmFtZQGOH9cAAAMAAAAAunBvc3QAAwAAAAADvAAAACAAAQAAAAEAAHzE2p9fDzz1AAkEAAAAAADRecUWAAAAANQA6R8AAAAAAoACwAAAAAgAAgAAAAAAAAABAAADwP/AAAACgAAA/9MCrQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwABAAAAAwBVAAIAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCQAGQAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAg//0DwP/AAEADwABAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAACgAAxAAAAAwAAAAMAAAAcAAEAAwAAABwAAwABAAAAHAAEADAAAAAIAAgAAgAAACDpy//9//8AAAAg6cv//f///+EWNwADAAEAAAAAAAAAAAAAAAAACACEAAEAAAAAAAAAAAAAAAAxAAACAAQARAKAAsAAKwBUAAABIiYnJjQ3NzY2MzIWFxYUBwcGIicmNDc3NjQnJiYjIgYHBwYUFxYUBwYGIwciJicmNDc3NjIXFhQHBwYUFxYWMzI2Nzc2NCcmNDc2MhcWFAcHBgYjARQGDAUtLXoWOR8fORYtLTgKGwoKCjgaGg0gEhIgDXoaGgkJBQwHdR85Fi0tOAobCgoKOBoaDSASEiANehoaCQkKGwotLXoWOR8BMwUFLYEuehYXFxYugC44CQkKGwo4GkoaDQ0NDXoaShoKGwoFBe8XFi6ALjgJCQobCjgaShoNDQ0NehpKGgobCgoKLYEuehYXAAAADACWAAEAAAAAAAEACAAAAAEAAAAAAAIAAwAIAAEAAAAAAAMACAAAAAEAAAAAAAQACAAAAAEAAAAAAAUAAQALAAEAAAAAAAYACAAAAAMAAQQJAAEAEAAMAAMAAQQJAAIABgAcAAMAAQQJAAMAEAAMAAMAAQQJAAQAEAAMAAMAAQQJAAUAAgAiAAMAAQQJAAYAEAAMYW5jaG9yanM0MDBAAGEAbgBjAGgAbwByAGoAcwA0ADAAMABAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAH//wAP) format("truetype"); }',e.sheet.cssRules.length)}}this.options=A||{},this.elements=[],e(this.options),this.isTouchDevice=function(){return!!("ontouchstart"in window||window.DocumentTouch&&document instanceof DocumentTouch)},this.add=function(A){var n,o,s,a,r,c,h,l,u,d,f,p=[];if(e(this.options),"touch"===(f=this.options.visible)&&(f=this.isTouchDevice()?"always":"hover"),A||(A="h2, h3, h4, h5, h6"),0===(n=t(A)).length)return this;for(i(),o=document.querySelectorAll("[id]"),s=[].map.call(o,function(A){return A.id}),r=0;r<n.length;r++)if(this.hasAnchorJSLink(n[r]))p.push(r);else{if(n[r].hasAttribute("id"))a=n[r].getAttribute("id");else if(n[r].hasAttribute("data-anchor-id"))a=n[r].getAttribute("data-anchor-id");else{u=l=this.urlify(n[r].textContent),h=0;do{void 0!==c&&(u=l+"-"+h),c=s.indexOf(u),h+=1}while(-1!==c);c=void 0,s.push(u),n[r].setAttribute("id",u),a=u}a.replace(/-/g," "),(d=document.createElement("a")).className="anchorjs-link "+this.options.class,d.href="#"+a,d.setAttribute("aria-label",this.options.ariaLabel),d.setAttribute("data-anchorjs-icon",this.options.icon),"always"===f&&(d.style.opacity="1"),""===this.options.icon&&(d.style.font="1em/1 anchorjs-icons","left"===this.options.placement&&(d.style.lineHeight="inherit")),"left"===this.options.placement?(d.style.position="absolute",d.style.marginLeft="-1em",d.style.paddingRight="0.5em",n[r].insertBefore(d,n[r].firstChild)):(d.style.paddingLeft="0.375em",n[r].appendChild(d))}for(r=0;r<p.length;r++)n.splice(p[r]-r,1);return this.elements=this.elements.concat(n),this},this.remove=function(A){for(var e,i,n=t(A),o=0;o<n.length;o++)(i=n[o].querySelector(".anchorjs-link"))&&(-1!==(e=this.elements.indexOf(n[o]))&&this.elements.splice(e,1),n[o].removeChild(i));return this},this.removeAll=function(){this.remove(this.elements)},this.urlify=function(A){var t=/[& +$,:;=?@"#{}|^~[`%!'<>\]\.\/\(\)\*\\]/g;return this.options.truncate||e(this.options),A.trim().replace(/\'/gi,"").replace(t,"-").replace(/-{2,}/g,"-").substring(0,this.options.truncate).replace(/^-+|-+$/gm,"").toLowerCase()},this.hasAnchorJSLink=function(A){var e=A.firstChild&&(" "+A.firstChild.className+" ").indexOf(" anchorjs-link ")>-1,t=A.lastChild&&(" "+A.lastChild.className+" ").indexOf(" anchorjs-link ")>-1;return e||t||!1}}});
\ No newline at end of file
......@@ -6,12 +6,5 @@ document.querySelectorAll(".future").forEach(
post => {post.dataset.pubdate <= new Date().toISOString()
&& post.classList.remove("future");}
);
anchors.options.icon = "#";
anchors.add("div.entry h3, div.entry h4, div.entry h5, div.entry h6");
document.querySelectorAll("div.entry img").forEach(
img => {
img.onclick = _ => {
img.classList.toggle("zoom");
};
}
);
document.querySelectorAll("h3, h4, h5, h6").forEach(
h => {h.innerHTML += ' <a href="#' + h.id + '">#</a>';});
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment