fixup! fixup! Prednasejici: add Vasek Strnad

parent ff5a0eb2
Pipeline #82403548 passed with stage
in 1 minute and 19 seconds
......@@ -217,7 +217,7 @@ html.no-js(lang="")
.contact-box--link-icons
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://twitter.com/vaclavstrnad" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
p.contact-box--bio Václav dokončil magisterské studium na FITu v roce 2015. Jako člen představenstva a IT ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s. stál za vytvořením karty Lítačka, návrhem současné podoby elektronického odbavovacího systému Pražské integrované dopravy a hlavně za definitivním koncem problematické Opencard. V současné době pracuje jako IT ředitel na Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyučuje programování webových aplikací na prestižním pražském gymnáziu Arabská.
p.contact-box--bio Václav dokončil magisterské studium na FITu v roce 2015. Jako člen představenstva a IT ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s. stál za vytvořením karty Lítačka, návrhem současné podoby elektronického odbavovacího systému Pražské integrované dopravy a hlavně za definitivním koncem problematické Opencard. V současné době pracuje jako IT ředitel na Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyučuje programování webových aplikací na prestižním pražském gymnáziu Arabská.
article#prohlaseni
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment