Add obecna prednska pdf

parent 91ff6258
Pipeline #83105608 passed with stages
in 2 minutes and 15 seconds
......@@ -60,6 +60,9 @@ html.no-js(lang="")
.program-item--title Všechno, cos kdy chtěl vědět o FITu, ale bál ses zeptat
.program-item--host Milan Kurka, Marcel Petráň, Michal Hošna
p.program-item--excerpt Studium na FITu rozhodně není procházka růžovým sadem. Čeká tě mnoho nových překážek, výzev a . A my ti poradíme, jak to zvládnout! Nabijeme tě informacemi, bez kterých bys první týdny studia jen tápal(a). Povíme ti, jaké budou tvé první dny v kůži vysokoškoláka, jak projít prvním semestrem, jak to na tom FITu vlastně chodí a co všechno jako student můžeš získat. Dozvíš se i informace, na které při Dni otevřených dveří či jiných akcích nezbyl čas, nebo se neříkaly.
ul.program-item--links
li
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-obecna-prednaska-dopoledne.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item
h3
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment