Initial copy from 2018

parent c4db6087
Pipeline #59670580 passed with stage
in 1 minute and 50 seconds
{
"presets": [
"env"
]
}
\ No newline at end of file
root = true
[*]
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
charset = utf-8
indent_style = space
indent_size = 4
\ No newline at end of file
/node_modules
/dist
\ No newline at end of file
image: registry.gitlab.com/klubfitpp/hellofitcz_2018/webpack_ci_builder:1530372242
cache:
paths:
- node_modules
before_script:
- npm install
.jobBase: &jobBase
script:
- npm run-script build
- mv dist public
artifacts:
paths:
- public
prettier:
stage: test
script:
- npm run-script prettier-check
pages-test:
<<: *jobBase
stage: test
except:
- master
pages:
<<: *jobBase
stage: deploy
only:
- master
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
{
"name": "hellofitcz_2018",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "main.js",
"scripts": {
"dev": "webpack --mode development",
"build": "webpack --mode production",
"watch": "webpack-dev-server --mode development",
"prettier-check": "prettier -l \"src/**/*.js\" \"src/**/*.scss\" \"src/**/*.css\"",
"prettier-fix": "prettier --write \"src/**/*.js\" \"src/**/*.scss\" \"src/**/*.css\""
},
"dependencies": {},
"devDependencies": {
"advanced-image-loader": "^1.0.0",
"babel-core": "^6.26.3",
"babel-loader": "^7.1.4",
"babel-preset-env": "^1.7.0",
"css-loader": "^0.28.11",
"file-loader": "^1.1.11",
"html-loader": "^0.5.5",
"html-webpack-inline-svg-plugin": "^1.2.4",
"html-webpack-plugin": "^3.2.0",
"mini-css-extract-plugin": "^0.4.0",
"node-sass": "^4.9.0",
"prettier": "1.13.7",
"pug": "^2.0.3",
"pug-loader": "^2.4.0",
"sass-loader": "^7.0.2",
"scss-loader": "0.0.1",
"style-loader": "^0.21.0",
"webpack": "^4.10.2",
"webpack-cli": "^3.0.1",
"webpack-dev-server": "^3.1.4"
}
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M4,4H20A2,2 0 0,1 22,6V18A2,2 0 0,1 20,20H4C2.89,20 2,19.1 2,18V6C2,4.89 2.89,4 4,4M12,11L20,6H4L12,11M4,18H20V8.37L12,13.36L4,8.37V18Z" /></svg>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5,3H19A2,2 0 0,1 21,5V19A2,2 0 0,1 19,21H5A2,2 0 0,1 3,19V5A2,2 0 0,1 5,3M18,5H15.5A3.5,3.5 0 0,0 12,8.5V11H10V14H12V21H15V14H18V11H15V9A1,1 0 0,1 16,8H18V5Z" /></svg>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M22.46,6C21.69,6.35 20.86,6.58 20,6.69C20.88,6.16 21.56,5.32 21.88,4.31C21.05,4.81 20.13,5.16 19.16,5.36C18.37,4.5 17.26,4 16,4C13.65,4 11.73,5.92 11.73,8.29C11.73,8.63 11.77,8.96 11.84,9.27C8.28,9.09 5.11,7.38 3,4.79C2.63,5.42 2.42,6.16 2.42,6.94C2.42,8.43 3.17,9.75 4.33,10.5C3.62,10.5 2.96,10.3 2.38,10C2.38,10 2.38,10 2.38,10.03C2.38,12.11 3.86,13.85 5.82,14.24C5.46,14.34 5.08,14.39 4.69,14.39C4.42,14.39 4.15,14.36 3.89,14.31C4.43,16 6,17.26 7.89,17.29C6.43,18.45 4.58,19.13 2.56,19.13C2.22,19.13 1.88,19.11 1.54,19.07C3.44,20.29 5.7,21 8.12,21C16,21 20.33,14.46 20.33,8.79C20.33,8.6 20.33,8.42 20.32,8.23C21.16,7.63 21.88,6.87 22.46,6Z" /></svg>
\ No newline at end of file
import SmoothScroll from "./js/smooth-scroll.js";
var scroll = new SmoothScroll('a[href*="#"]');
import "./img/fitpp_sqr.png";
- var mainMenu = [{"label": "O akci","link": "#o-akci" }, {"label": "2018","link": "https://2018.hellofit.cz" }]
doctype html
html.no-js(lang="")
head
meta(charset="utf-8")
meta(http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge")
title Hello FIT! 2018
meta(name="description" content="")
meta(name="viewport", content="width=device-width, initial-scale=1")
link(href="img/fitpp_white.png" rel="apple-touch-icon")
link(href='img/fitpp_sqr.png' rel='icon')
meta(name="theme-color" content="#1174BA")
link(type="text/css" href="https://use.typekit.net/qlg5ujf.css" rel="stylesheet")
body
nav#main-nav
div.widthWrap
a(data-scroll href="#header")
img#logo(src=require("./img/fitpp_white.png"))
ul
each item in mainMenu
li
a(href=item.link)=item.label
header#header
h1 Hello FIT!
time#date 19. září 2019 od 10:00
#place Fakulta informačních technologií ČVUT (Nová budova ČVUT)
main
article#o-akci
.widthWrap
h2 O akci
p Hello FIT! je jednodenní populárně naučný úvod do studia, který ti pomůže s přechodem ze střední školy na FIT. Čekají tě zajímavé a užitečné přednášky, workshopy, prohlídky prostor (nejen) fakulty a v neposlední řadě také večerní afterpárty.
p Hello FIT! je nástupcem akce Technokrati, kterou až do roku 2016 pořádal dnes již bývalý klub [email protected]
p Pro prváky připravují studenti a zaměstnanci FIT také spřízněnou akci #[a(href="http://seznamovak.fit.cvut.cz" target="_blank") Seznamovák FIT].
article#prohlaseni
.widthWrap
p Akce je organizována klubem FIT++ za podpory Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.
footer
.widthWrap
.innerWrap
img.footer-logo(src=require("./img/fitpp.png") alt="FIT++")
ul
li.strong FIT++, zájmový klub Studentské unie ČVUT
li Thákurova 9, 160 00 Praha 6
li email:
a(href="mailto:[email protected]su.cvut.cz").invisible-link [email protected]
li
ul.linear-list-with-slash
li
a(href="https://fb.com/klubfitpp" target="_blank") Facebook
li
a(href="http://twitter.com/klubFITpp" target="_blank") Twitter
li
a(href="https://www.instagram.com/klubfitpp" target="_blank") Instagram
li
a(href="https://klubfitpp.cz" target="_blank") Web
li
a(href="https://gitlab.com/klubfitpp/hellofitcz_2019" target="_blank") Git
li #hellofit2019
/*! smooth-scroll v14.2.0 | (c) 2018 Chris Ferdinandi | MIT License | http://github.com/cferdinandi/smooth-scroll */
window.Element &&
!Element.prototype.closest &&
(Element.prototype.closest = function(e) {
var t,
n = (this.document || this.ownerDocument).querySelectorAll(e),
o = this;
do {
for (t = n.length; --t >= 0 && n.item(t) !== o; );
} while (t < 0 && (o = o.parentElement));
return o;
}),
(function() {
function e(e, t) {
t = t || {
bubbles: !1,
cancelable: !1,
detail: void 0
};
var n = document.createEvent("CustomEvent");
return n.initCustomEvent(e, t.bubbles, t.cancelable, t.detail), n;
}
if ("function" == typeof window.CustomEvent) return !1;
(e.prototype = window.Event.prototype), (window.CustomEvent = e);
})(),
(function() {
for (
var e = 0, t = ["ms", "moz", "webkit", "o"], n = 0;
n < t.length && !window.requestAnimationFrame;
++n
)
(window.requestAnimationFrame =
window[t[n] + "RequestAnimationFrame"]),
(window.cancelAnimationFrame =
window[t[n] + "CancelAnimationFrame"] ||
window[t[n] + "CancelRequestAnimationFrame"]);
window.requestAnimationFrame ||
(window.requestAnimationFrame = function(t, n) {
var o = new Date().getTime(),
i = Math.max(0, 16 - (o - e)),
r = window.setTimeout(function() {
t(o + i);
}, i);
return (e = o + i), r;
}),
window.cancelAnimationFrame ||
(window.cancelAnimationFrame = function(e) {
clearTimeout(e);
});
})(),
(function(e, t) {
"function" == typeof define && define.amd
? define([], function() {
return t(e);
})
: "object" == typeof exports
? (module.exports = t(e))
: (e.SmoothScroll = t(e));
})(
"undefined" != typeof global
? global
: "undefined" != typeof window
? window
: this,
function(e) {
"use strict";
var t = {
ignore: "[data-scroll-ignore]",
header: null,
topOnEmptyHash: !0,
speed: 500,
clip: !0,
offset: 0,
easing: "easeInOutCubic",
customEasing: null,
updateURL: !0,
popstate: !0,
emitEvents: !0
},
n = function() {
return (
"querySelector" in document &&
"addEventListener" in e &&
"requestAnimationFrame" in e &&
"closest" in e.Element.prototype
);
},
o = function() {
for (var e = {}, t = 0; t < arguments.length; t++)
!(function(t) {
for (var n in t)
t.hasOwnProperty(n) && (e[n] = t[n]);
})(arguments[t]);
return e;
},
i = function(t) {
return !!(
"matchMedia" in e &&
e.matchMedia("(prefers-reduced-motion)").matches
);
},
r = function(t) {
return parseInt(e.getComputedStyle(t).height, 10);
},
a = function(e) {
var t;
try {
t = decodeURIComponent(e);
} catch (n) {
t = e;
}
return t;
},
c = function(e) {
"#" === e.charAt(0) && (e = e.substr(1));
for (
var t,
n = String(e),
o = n.length,
i = -1,
r = "",
a = n.charCodeAt(0);
++i < o;
) {
if (0 === (t = n.charCodeAt(i)))
throw new InvalidCharacterError(
"Invalid character: the input contains U+0000."
);
(t >= 1 && t <= 31) ||
127 == t ||
(0 === i && t >= 48 && t <= 57) ||
(1 === i && t >= 48 && t <= 57 && 45 === a)
? (r += "\\" + t.toString(16) + " ")
: (r +=
t >= 128 ||
45 === t ||
95 === t ||
(t >= 48 && t <= 57) ||
(t >= 65 && t <= 90) ||
(t >= 97 && t <= 122)
? n.charAt(i)
: "\\" + n.charAt(i));
}
var c;
try {
c = decodeURIComponent("#" + r);
} catch (e) {
c = "#" + r;
}
return c;
},
u = function(e, t) {
var n;
return (
"easeInQuad" === e.easing && (n = t * t),
"easeOutQuad" === e.easing && (n = t * (2 - t)),
"easeInOutQuad" === e.easing &&
(n = t < 0.5 ? 2 * t * t : (4 - 2 * t) * t - 1),
"easeInCubic" === e.easing && (n = t * t * t),
"easeOutCubic" === e.easing && (n = --t * t * t + 1),
"easeInOutCubic" === e.easing &&
(n =
t < 0.5
? 4 * t * t * t
: (t - 1) * (2 * t - 2) * (2 * t - 2) + 1),
"easeInQuart" === e.easing && (n = t * t * t * t),
"easeOutQuart" === e.easing &&
(n = 1 - --t * t * t * t),
"easeInOutQuart" === e.easing &&
(n =
t < 0.5
? 8 * t * t * t * t
: 1 - 8 * --t * t * t * t),
"easeInQuint" === e.easing && (n = t * t * t * t * t),
"easeOutQuint" === e.easing &&
(n = 1 + --t * t * t * t * t),
"easeInOutQuint" === e.easing &&
(n =
t < 0.5
? 16 * t * t * t * t * t
: 1 + 16 * --t * t * t * t * t),
e.customEasing && (n = e.customEasing(t)),
n || t
);
},
s = function() {
return Math.max(
document.body.scrollHeight,
document.documentElement.scrollHeight,
document.body.offsetHeight,
document.documentElement.offsetHeight,
document.body.clientHeight,
document.documentElement.clientHeight
);
},
l = function(t, n, o, i) {
var r = 0;
if (t.offsetParent)
do {
(r += t.offsetTop), (t = t.offsetParent);
} while (t);
return (
(r = Math.max(r - n - o, 0)),
i && (r = Math.min(r, s() - e.innerHeight)),
r
);
},
m = function(e) {
return e ? r(e) + e.offsetTop : 0;
},
d = function(e, t, n) {
t ||
(history.pushState &&
n.updateURL &&
history.pushState(
{
smoothScroll: JSON.stringify(n),
anchor: e.id
},
document.title,
e === document.documentElement
? "#top"
: "#" + e.id
));
},
f = function(t, n, o) {
0 === t && document.body.focus(),
o ||
(t.focus(),
document.activeElement !== t &&
(t.setAttribute("tabindex", "-1"),
t.focus(),
(t.style.outline = "none")),
e.scrollTo(0, n));
},
h = function(t, n, o, i) {
if (n.emitEvents && "function" == typeof e.CustomEvent) {
var r = new CustomEvent(t, {
bubbles: !0,
detail: {
anchor: o,
toggle: i
}
});
document.dispatchEvent(r);
}
};
return function(r, p) {
var g,
v,
w,
y,
E,
b,
S,
A = {};
(A.cancelScroll = function(e) {
cancelAnimationFrame(S),
(S = null),
e || h("scrollCancel", g);
}),
(A.animateScroll = function(n, i, r) {
var a = o(g || t, r || {}),
c =
"[object Number]" ===
Object.prototype.toString.call(n),
p = c || !n.tagName ? null : n;
if (c || p) {
var v = e.pageYOffset;
a.header &&
!y &&
(y = document.querySelector(a.header)),
E || (E = m(y));
var w,
b,
C,
O = c
? n
: l(
p,
E,
parseInt(
"function" == typeof a.offset
? a.offset(n, i)
: a.offset,
10
),
a.clip
),
I = O - v,
q = s(),
F = 0,
L = function(t, o) {
var r = e.pageYOffset;
if (
t == o ||
r == o ||
(v < o && e.innerHeight + r) >= q
)
return (
A.cancelScroll(!0),
f(n, o, c),
h("scrollStop", a, n, i),
(w = null),
(S = null),
!0
);
},
H = function(t) {
w || (w = t),
(F += t - w),
(b = F / parseInt(a.speed, 10)),
(b = b > 1 ? 1 : b),
(C = v + I * u(a, b)),
e.scrollTo(0, Math.floor(C)),
L(C, O) ||
((S = e.requestAnimationFrame(H)),
(w = t));
};
0 === e.pageYOffset && e.scrollTo(0, 0),
d(n, c, a),
h("scrollStart", a, n, i),
A.cancelScroll(!0),
e.requestAnimationFrame(H);
}
});
var C = function(t) {
if (
!i() &&
0 === t.button &&
!t.metaKey &&
!t.ctrlKey &&
"closest" in t.target &&
(w = t.target.closest(r)) &&
"a" === w.tagName.toLowerCase() &&
!t.target.closest(g.ignore) &&
w.hostname === e.location.hostname &&
w.pathname === e.location.pathname &&
/#/.test(w.href)
) {
var n = c(a(w.hash)),
o =
g.topOnEmptyHash && "#" === n
? document.documentElement
: document.querySelector(n);
(o =
o || "#top" !== n
? o
: document.documentElement),
o &&
(t.preventDefault(), A.animateScroll(o, w));
}
},
O = function(e) {
if (
history.state.smoothScroll &&
history.state.smoothScroll === JSON.stringify(g) &&
history.state.anchor
) {
var t = document.querySelector(
c(a(history.state.anchor))
);
t &&
A.animateScroll(t, null, {
updateURL: !1
});
}
},
I = function(e) {
b ||
(b = setTimeout(function() {
(b = null), (E = m(y));
}, 66));
};
return (
(A.destroy = function() {
g &&
(document.removeEventListener("click", C, !1),
e.removeEventListener("resize", I, !1),
e.removeEventListener("popstate", O, !1),
A.cancelScroll(),
(g = null),
(v = null),
(w = null),
(y = null),
(E = null),
(b = null),
(S = null));
}),
(A.init = function(i) {
if (!n())
throw "Smooth Scroll: This browser does not support the required JavaScript methods and browser APIs.";
A.destroy(),
(g = o(t, i || {})),
(y = g.header
? document.querySelector(g.header)
: null),
(E = m(y)),
document.addEventListener("click", C, !1),
y && e.addEventListener("resize", I, !1),
g.updateURL &&