Commit a858afaf authored by Milan Kurka's avatar Milan Kurka

fix email (Marcel)

parent dfec0c07
Pipeline #67953803 passed with stages
in 2 minutes and 10 seconds
......@@ -85,7 +85,7 @@ html.no-js(lang="")
img(src=require("./img/icons/facebook-box.svg") alt="facebook" inline)
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://twitter.com/marcelpetran" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
a.contact-box--link-icons--icon(href="[email protected]" target="_blank")
a.contact-box--link-icons--icon(href="mailto:[email protected]" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/email-outline.svg") alt="e-mail" inline)
p.contact-box--bio Marcel je zde poměrně nový. Sice studuje bakaláře prvním rokem, ale za tu dobu se stihl zapojit do mnoha projektů. Je také znám jako “Kluk z plakátu” a můžete ho najít na mnoha propagačních materiálech FITu. Kromě toho organizuje LAN party jak na FITu, tak i na své koleji. Aktivně se zapojuje do různých akcí a dělá dokonce admina na Sincoolce. Svůj volný čas využívá ke grafickému a webovému designu a je velký milovník memes, které taky sem tam tvoří.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment