Add Matematika Slides

parent 01026068
......@@ -103,6 +103,9 @@ html.no-js(lang="")
.program-item--title Co je matematika?
.program-item--host Tomáš Kalvoda, Daniel Dombek
p.program-item--excerpt Co je to matematika? Co je to středoškolská matematika? Mají něco společného? Proč je přechod ze středních škol na FIT pro řadu studentů a studentek (nejen) matematických předmětů problematický? Jak se na tento přechod dobře připravit a jak jej zvládnout? Na všechny tyto otázky se pokusíme odpovědět v naší přednášce!
ul.program-item--links
li
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-matematika.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item
h3
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment