Add su cvut slides

parent 89a6efb5
Pipeline #83160027 passed with stages
in 2 minutes and 15 seconds
...@@ -76,6 +76,9 @@ html.no-js(lang="") ...@@ -76,6 +76,9 @@ html.no-js(lang="")
.program-item--title Studentská unie ČVUT aneb život vysokoškoláka není jen studium .program-item--title Studentská unie ČVUT aneb život vysokoškoláka není jen studium
.program-item--host Milan Kurka .program-item--host Milan Kurka
p.program-item--excerpt Studentský život. To je to, co nám, ČVUŤákům, leckdo závidí. Proč? Protože si můžeme upravit podle sebe, a to především díky aktivitám Studentské unie ČVUT. Láká tě správa serverů na Strahově, kde bydlí přes 4000 lidí? Nebo se chceš podívat na různá místa v zahraničí a ještě se při tom něco naučit? To vše a daleko více je ve Studentské unii ČVUT možné a v této části programu zjistíš víc! p.program-item--excerpt Studentský život. To je to, co nám, ČVUŤákům, leckdo závidí. Proč? Protože si můžeme upravit podle sebe, a to především díky aktivitám Studentské unie ČVUT. Láká tě správa serverů na Strahově, kde bydlí přes 4000 lidí? Nebo se chceš podívat na různá místa v zahraničí a ještě se při tom něco naučit? To vše a daleko více je ve Studentské unii ČVUT možné a v této části programu zjistíš víc!
ul.program-item--links
li
a(href=require("./files/slides/HelloFit2019-su-cvut.pdf")) Prezentace (PDF)
.program-item .program-item
h3 h3
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment