Verified Commit 0ca9441e authored by Michal Hošna's avatar Michal Hošna

Merge branch 'pr/prednasejici-strnad'

parents 08ad6cd0 57398269
Pipeline #82405577 passed with stages
in 2 minutes and 23 seconds
......@@ -210,8 +210,14 @@ html.no-js(lang="")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
p.contact-box--bio Pavel Kordík je vyučujícím na FITu, zkoumá automatizaci dataminingu, meta-learning a umělou inteligenci. Kromě toho má na starost Portál spolupráce s průmyslem (SSP), který nabízí zajímavou možnost praxe již během studia.
.contact-box
.contact-box--photo-wrapper
img(src=require("advanced-image-loader!./img/contacts/vaclav-strnad.jpg?width=200&quality=80")['src'] alt="Vašek Strnad")
h3 Vašek Strnad
.contact-box--link-icons
a.contact-box--link-icons--icon(href="https://twitter.com/vaclavstrnad" target="_blank")
img(src=require("./img/icons/twitter.svg") alt="twitter" inline)
p.contact-box--bio Václav dokončil magisterské studium na FITu v roce 2015. Jako člen představenstva a IT ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s. stál za vytvořením karty Lítačka, návrhem současné podoby elektronického odbavovacího systému Pražské integrované dopravy a hlavně za definitivním koncem problematické Opencard. V současné době pracuje jako IT ředitel na Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyučuje programování webových aplikací na prestižním pražském gymnáziu Arabská.
article#prohlaseni
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment