golismero Debian release 2.0-beta6+git20150114-0kali1
This tag has no release notes.