Commit 8b9ac0a8 authored by Rafał Malinowski's avatar Rafał Malinowski

gui: remove polish comments from CustomInput class

Signed-off-by: Rafał Malinowski's avatarRafał Malinowski <rafal.przemyslaw.malinowski@gmail.com>
parent 245cae31
......@@ -37,10 +37,6 @@ class FormattedString;
class FormattedStringFactory;
class ImageStorageService;
/**
\class CustomInput
\brief Klasa umo�liwiaj�ca wpisywanie wiadomo�ci
**/
class KADUAPI CustomInput : public QTextEdit
{
Q_OBJECT
......@@ -57,47 +53,20 @@ private slots:
void setCopyPossible(bool available);
protected:
bool autosend_enabled;/*!< zmienna informuj�ca czy w��czone jest
automatyczne wysy�anie */
/**
\fn virtual void keyPressEvent(QKeyEvent *e)
Funkcja obs�uguj�ca naci�ni�cie przycisku
\param e wska�nik do obiektu obs�uguj�cego klawisze
**/
virtual void keyPressEvent(QKeyEvent *e);
bool autosend_enabled;
/**
\fn virtual void keyReleaseEvent(QKeyEvent *e)
Funkcja obs�uguj�ca zwolnienie przycisku
\param e wska�nik do obiektu obs�uguj�cego klawisze
**/
virtual void keyPressEvent(QKeyEvent *e);
virtual void keyReleaseEvent(QKeyEvent *e);
/**
\fn virtual void keyReleaseEvent(QKeyEvent *e)
Funkcja obs�uguj�ca zwswietlenie menu kontekstowego
\param e wska�nik do obiektu obs�uguj�cego klamenu
**/
virtual void contextMenuEvent(QContextMenuEvent *e);
virtual bool canInsertFromMimeData(const QMimeData *source) const;
virtual void insertFromMimeData(const QMimeData *source);
public:
/*! Typ wyliczeniowy mowi�cy o rodzaju pisanych znak�w */
enum
{
KEY_COPY/*!< kopiuj */
KEY_COPY
};
/**
\fn CustomInput(QWidget *parent = 0)
Konstruktor tworz�cy obiekt
i ustawiaj�cy odpowiedni styl
\param parent rodzic okna
\param name nazwa obiektu
**/
CustomInput(Chat chat, QWidget *parent = 0);
void setImageStorageService(ImageStorageService *imageStorageService);
......@@ -106,47 +75,12 @@ public:
std::unique_ptr<FormattedString> formattedString() const;
public slots:
/**
\fn void setAutosend(bool on)
Ustawia/wy��cza automatyczne wysy�anie wiadomo�ci
\param on zmienna ustawiaj�ca autosend
**/
void setAutoSend(bool on);
signals:
/**
\fn void sendMessage()
Sygna� zostaje wys�any kiedy naci�ni�to
klawisz wys�ania wiadomo�ci
**/
void sendMessage();
/**
\fn void keyPressed(QKeyEvent *e, CustomInput *sender, bool &handled)
Dowolny przycisk klawiatury zosta� naci�ni�ty.
Przekazany zostaje tak�e obiekt, kt�ry wywo�a� akcj� -
czyli this
\param e wska�nik do obiektu obs�uguj�cego klawisze
\param sender wska�nik do obiektu, kt�ry
wywo�a� ten sygna�
\param handled Slot osb�uguj�cy ten sygna� powinien ten parametr ustawi� na true,
je�li zdarzenie zosta�o ju� obs�u�one i �adne czynno�ci zwi�zane
ze standardow� obs�ug� kontrolek Qt nie powinny by� podj�te.
**/
void keyPressed(QKeyEvent *e, CustomInput *sender, bool &handled);
/**
\fn void keyReleased(QKeyEvent *e, CustomInput *sender, bool &handled)
Dowolny przycisk klawiatury zosta� zwolniony.
Przekazany zostaje tak�e obiekt, kt�ry wywo�a� akcj� -
czyli this.
\param e wska�nik do obiektu obs�uguj�cego klawisze
\param sender wska�nik do obiektu, kt�ry
wywo�a� ten sygna�
\param handled Slot osb�uguj�cy ten sygna� powinien ten parametr ustawi� na true,
je�li zdarzenie zosta�o ju� obs�u�one i �adne czynno�ci zwi�zane
ze standardow� obs�ug� kontrolek Qt nie powinny by� podj�te.
**/
void keyReleased(QKeyEvent *e, CustomInput *sender, bool &handled);
void fontChanged(QFont font);
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment