Commit 311ddb10 authored by Bartosz Brachaczek's avatar Bartosz Brachaczek

Update all references to kadu.net to kadu.im (#2318)

Removed also "Support Us" menu item.

Only updates is left to be done, see #2323.

Removed also unmaintained old files FAQ and TODO, and changed INSTALL
contents to point to the wiki article.

http://www.kadu.im/redmine/issues/2318Signed-off-by: default avatarBartosz Brachaczek <b.brachaczek@gmail.com>
parent c661ca58
Najwiesze informacje znajduj si na stronie http://kadu.net w dziale POMOC
Instrukcja instalacji
Aby zainstalowa Kadu ze rde przeczytaj dokumentacj, ktra si
znajduje na stronie http://www.kadu.net/w/Instalacja_ze_rde.
Zapoznaj si take z list wymaganych bibliotek dostpn tutaj:
http://www.kadu.net/w/Lista_wymaganych_bibliotek.
Nastpnie sprbuj uy kreatora:
./Instaluj
W przypadku problemw zainstaluj Kadu rcznie:
1. $EDITOR .config - wybierz moduy, ktre chcesz instalowa stawiajc przy nich
liter 'm' jeeli chcesz je skompilowa jako moduy dynamiczne lub 'y' jeeli
chcesz je wkompilowa na stae w binark Kadu (we pod uwag zalenoci!)
2. zrb cmake . - jeli polecenie si udao moesz przej do nastpnego kroku.
Jeli nie, sprawd czy wszystkie z wymaganych bibliotek posiadasz zainstalowane
w wersjach developerskich (-dev, -devel) lub w postaci rde. Do wykrywania
zainstalowanych bibliotek uywany jest pkg-config. Jeli pliki .pc bibliotek
znajduj si w niestandardowym katalogu ustaw odpowiednio zmienn systemow
PKG_CONFIG_PATH.
3. make - w przypadku procesora wielordzeniowego skorzystaj z flagi -jX gdzie X
jest najczciej wartoci o 1 wiksz ni liczba rdzeni
3. jako root make install
(np. poprzez su -c "make install")
proste? proste ;>
http://www.kadu.im/w/Instalacja_ze_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82
......@@ -4,4 +4,4 @@ by the Qt toolkit.
Kadu is licenced under GPLv2 or newer.
http://www.kadu.net/
\ No newline at end of file
http://www.kadu.im/
* TODO nie będzie już aktualizowane pod względem nowości
wszystkie propozycje będą umieszczane w Mantis'ie - http://www.kadu.net/mantis/
......@@ -146,7 +146,7 @@ void BuddiesModel::buddyAdded(Buddy &buddy)
// force refresh on proxy sorring model
// setDynamicSortFilter does not work properly when adding/removing items, only when changing item data
// this is Qt bug
// see: http://kadu.net/mantis/view.php?id=2167
// see bug #2167
QModelIndex index = indexForValue(buddy);
emit dataChanged(index, index);
}
......
......@@ -110,7 +110,7 @@ void HtmlMessagesRenderer::appendMessages(const QList<MessageRenderInfo *> &mess
// Do not prune messages here. When we are adding many massages to renderer, probably
// we want all of them to be visible on message view. This also fixes crash from
// http://kadu.net/mantis/view.php?id=1963 . This crash occured, when we are trying to
// bug #1963 . This crash occured, when we are trying to
// cite more messages from history, than our message pruning setting
// pruneMessages();
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ BuddiesListViewItemPainter::~BuddiesListViewItemPainter()
void BuddiesListViewItemPainter::fixColors()
{
#ifdef Q_OS_WIN
// http://kadu.net/mantis/view.php?id=1531
// Kadu bug #1531
// http://bugreports.qt.nokia.com/browse/QTBUG-15637
// for windows only
Option.palette.setColor(QPalette::All, QPalette::HighlightedText, Option.palette.color(QPalette::Active, QPalette::Text));
......
......@@ -107,9 +107,9 @@ void GroupsComboBox::currentIndexChangedSlot(int index)
QAction *action = modelIndex.data(ActionRole).value<QAction *>();
if (action == CreateNewGroupAction)
{
// this is needed to fix Mantis bugs #1674 and #1690
// this is needed to fix bugs #1674 and #1690
// as this action has to be activated by the user, otherwise we have to ignore it and reset combo box
// TODO 0.9: try to redo this as this is a bit tricky
// TODO: try to redo this as this is a bit tricky
if (!InActivatedSlot)
QMetaObject::invokeMethod(this, "resetComboBox", Qt::QueuedConnection);
return;
......
......@@ -102,9 +102,9 @@ void IdentitiesComboBox::currentIndexChangedSlot(int index)
QAction *action = modelIndex.data(ActionRole).value<QAction *>();
if (action == CreateNewIdentityAction)
{
// this is needed to fix Mantis bugs #1674 and #1690
// this is needed to fix bugs #1674 and #1690
// as this action has to be activated by the user, otherwise we have to ignore it and reset combo box
// TODO 0.9: try to redo this as this is a bit tricky
// TODO: try to redo this as this is a bit tricky
if (!InActivatedSlot)
QMetaObject::invokeMethod(this, "resetComboBox", Qt::QueuedConnection);
return;
......
......@@ -102,10 +102,10 @@ About::About(QWidget *parent) :
about_layout->addWidget(new QLabel("IRC:\nirc.freenode.net - #kadu", wb_about));
about_layout->addSpacing(10);
about_layout->addWidget(new QLabel(tr("Support:"), wb_about));
about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.net/forum/", wb_about));
about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.im/forum/", wb_about));
about_layout->addSpacing(20);
about_layout->addWidget(new QLabel("(C) 2001-2011 Kadu Team", wb_about));
about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.net/", wb_about));
about_layout->addWidget(new KaduLink("http://www.kadu.im/", wb_about));
about_layout->addStretch(100);
// create our info widgets
......@@ -163,8 +163,8 @@ About::About(QWidget *parent) :
HtmlDocument changelog_html;
changelog_html.parseHtml(changelog);
changelog = changelog_html.generateHtml();
// #bug_no -> Mantis URL
changelog.replace(QRegExp("#(\\d+)"), "<a href=\"http://www.kadu.net/mantis/view.php?id=\\1\">#\\1</a>");
// #bug_no -> Redmine URL
changelog.replace(QRegExp("#(\\d+)"), "<a href=\"http://www.kadu.im/redmine/issues/\\1\">#\\1</a>");
// bold headers with green "+++"
changelog.replace(QRegExp("(^|<br/>)\\+\\+\\+([^<]*)<br/>"), "\\1<b><span style=\"color:green;\">+++</span>\\2</b><br/>");
// bold subsystem names preceded by nice green bullets instead of "*"
......
......@@ -247,12 +247,6 @@ KaduWindowActions::KaduWindowActions(QObject *parent) : QObject(parent)
KaduIcon("kadu_icons/report-a-bug"), tr("Report a Bug...")
);
Support = new ActionDescription(this,
ActionDescription::TypeMainMenu, "supportAction",
this, SLOT(supportActionActivated(QAction *, bool)),
KaduIcon("kadu_icons/support-us"), tr("Support Us...")
);
GetInvolved = new ActionDescription(this,
ActionDescription::TypeMainMenu, "getInvolvedAction",
this, SLOT(getInvolvedActionActivated(QAction *, bool)),
......@@ -673,9 +667,9 @@ void KaduWindowActions::helpActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Pomoc_online");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/Pomoc_online");
else
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Kadu:Help_online");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:Kadu:Help");
}
void KaduWindowActions::bugsActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
......@@ -684,20 +678,9 @@ void KaduWindowActions::bugsActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Bledy");
else
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Bugs");
}
void KaduWindowActions::supportActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
{
Q_UNUSED(sender)
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Kadu:Site_support");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/B%C5%82%C4%99dy");
else
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Kadu:Site_support");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:Bugs");
}
void KaduWindowActions::getInvolvedActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
......@@ -706,9 +689,9 @@ void KaduWindowActions::getInvolvedActionActivated(QAction *sender, bool toggled
Q_UNUSED(toggled)
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Dolacz");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/Do%C5%82%C4%85cz");
else
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:GetInvolved");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:GetInvolved");
}
void KaduWindowActions::aboutActionActivated(QAction *sender, bool toggled)
......
......@@ -99,7 +99,6 @@ private slots:
void openSearchActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void helpActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void bugsActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void supportActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void getInvolvedActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void aboutActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
void translateActionActivated(QAction *sender, bool toggled);
......
......@@ -255,7 +255,6 @@ void KaduWindow::createHelpMenu()
insertMenuActionDescription(Actions->Bugs, MenuHelp);
HelpMenu->addSeparator();
insertMenuActionDescription(Actions->GetInvolved, MenuHelp);
insertMenuActionDescription(Actions->Support, MenuHelp);
insertMenuActionDescription(Actions->Translate, MenuHelp);
HelpMenu->addSeparator();
insertMenuActionDescription(Actions->About, MenuHelp);
......
......@@ -84,9 +84,9 @@ UpdatesDialog::~UpdatesDialog()
void UpdatesDialog::downloadClicked()
{
if (config_file.readEntry("General", "Language") == "pl")
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/Pobierz");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/Pobierz");
else
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.net/w/English:Download");
UrlOpener::openUrl("http://www.kadu.im/w/English:Download");
}
void UpdatesDialog::accepted()
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ BEGIN
#else
VALUE "OriginalFilename", "kadu.exe"
#endif
VALUE "URL", "http://www.kadu.net/"
VALUE "URL", "http://www.kadu.im/"
VALUE "Comments", BUILD_DESCRIPTION
END
END
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
VALUE "LegalCopyright", "Kadu Team\0"
VALUE "FileVersion", VERSION
VALUE "OriginalFilename", "kadu_core.dll\0"
VALUE "URL", "http://www.kadu.net/\0"
VALUE "URL", "http://www.kadu.im/\0"
VALUE "Comments", BUILD_DESCRIPTION
END
END
......
......@@ -333,7 +333,7 @@ int main(int argc, char *argv[])
if (!QDir(data_dir).isReadable())
{
fprintf(stderr, "data directory (%s) is NOT readable, exiting...\n", qPrintable(data_dir));
fprintf(stderr, "look at: http://www.kadu.net/msgs/data_dir_not_readable/\n");
fprintf(stderr, "look at: http://www.kadu.im/w/Uprawnienia_do_katalogu_z_danymi\n");
fflush(stderr);
delete xml_config_file;
......
......@@ -189,7 +189,7 @@ ParserToken Parser::parsePercentSyntax(const QString &s, int &idx, const BuddyOr
switch (s.at(idx).toAscii())
{
// 'o' does not work so we should just ignore it
// see: http://kadu.net/mantis/view.php?id=2199
// see bug #2199
case 'o':
// 't' was removed in commit 48d3cd65 during 0.9 (aka 0.6.6) release cycle
case 't':
......
......@@ -403,7 +403,7 @@ QPair<Contact, Status> History::dequeueUnsavedStatusChange()
void History::crash()
{
// don't try to stop/wait on thread here, see http://kadu.net/mantis/view.php?id=2228
// don't try to stop/wait on thread here, see bug #2228
if (SaveThread)
SaveThread->forceSync(true);
}
......
......@@ -53,7 +53,7 @@ void HistoryImportThread::run()
// we have to use this guard as a parent for HistoryImporterChatData
// without this there is a backtrace:
// "Warning: QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread."
// and Kadu is crashing as in http://kadu.net/mantis/view.php?id=1938
// and Kadu is crashing as in bug #1938
QObject *guard = new QObject();
History::instance()->setSyncEnabled(false);
......
......@@ -111,7 +111,7 @@ void JabberChatService::clientMessageReceived(const XMPP::Message &msg)
if (msg.body().isEmpty())
return;
// skip messages with type error == Cancel (fixes mantis #1642)
// skip messages with type error == Cancel (fixes bug #1642)
if (msg.type() == "error")
return;
......
......@@ -19,5 +19,5 @@ UWAGA!
Aby moduł odgrywał dźwięki należy także wejść w zakładkę powiadomienia i zaznaczyć na które zdarzenia PC Speaker będzie reagował racząc nas jakże piękną muzyczką.
Komentarze i uwagi prosze kierowac na forum Kadu (http://www.kadu.net/forum) albo na maila: rozteck@interia.pl.
Autor: Tomasz (Dorregaray) Rostański
\ No newline at end of file
Komentarze i uwagi prosze kierowac na forum Kadu (http://www.kadu.im/forum) albo na maila: rozteck@interia.pl.
Autor: Tomasz (Dorregaray) Rostański
......@@ -14,4 +14,4 @@ Since Kadu 0.6.6 module is maintained by Kadu Team.
License: GPL v2 or later (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html)
WWW: http://www.kadu.net/w/Tabs
WWW: http://www.kadu.im/w/Tabs
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
Modern Bubbling chat style is licensed under the MIT license (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Jim Myhrberg ( contact _!at!_ jimeh dot me
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
Satin chat style is licensed under the Apache License 2.0 (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Jim (yojimbo311 , style is available at http://www.adiumxtras.com/index.php?a=xtras&xtra_id=305 )
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
SimpleStuff chat style is licensed under the GNU General Public License (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Grant Colley ( harouka _!at!_ gmail dot com )
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
This is a chat style for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: KaduTeam
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
SimpleStuff chat style is licensed under the GNU General Public License (please see 'License' file). Oryginaly made for Adium instant messenger (http://adium.im/) by Matthew Bice ( matthew _!at!_ shelflife dot com)
This is emoticons Tango theme for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.net/ )
This is emoticons Tango theme for Kadu Instant Messenger ( http://www.kadu.im/ )
Theme maintainer: Piotr Pezowski(floss _at_ pelzowski DOT eu)
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.net/forum/
If you have any questions ask maintainer directly or ask on http://www.kadu.im/forum/
Tango emoticons theme is licensed under the GNU General Public License. (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html or see 'license' file). Oryginaly made for Pidgin (http://pidgin.im/) by Hylke Bons (http://bomahy.nl/hylke/blog/)
......@@ -54,4 +54,4 @@ Jan (kaktus) Ha
Piotr Pezowski (patpi) pelzowski at gmail dot com
snow.png
corsage.png
\ No newline at end of file
corsage.png
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment