Commit ffcb2e03 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add other chapters and images

parent 10eb5878
......@@ -10,4 +10,4 @@ The reason is pretty simple, the purpose of these articles is introduce some ide
== Latest articles
Tue Mar 26 14:14:26 NZDT 2019 link:czech/moving_to_sway.adoc[Moving to Sway (czech)]
Tue Mar 26 14:14:26 NZDT 2019 link:czech/sway.adoc[Moving to Sway (czech)]
= Přechod na Sway (Moving to Sway)
Jan Uhlík <[email protected]>
:homepage: https://uhlik.me
:imagesdir: sway_imgs
:source-highlighter: rouge
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[windows manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl sto systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejí na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této kombinaci jsem setrval bezmála dva roky. Pocelou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linuxu a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat (jako posledně) a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Arch/Gnome, ve které jsem setrval půl roku. Musím konstatovat, že za posledních pět let se toho ve světě Linuxu mnoho událo. Jednou z nejvýraznější změn, je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není připraven (a ani nikdy nebude) bežet na Waylandu. Proto je pro něj vyvíjen zcela nový windows manager link:https://swaywm.org/[Sway].
image::overview.png[title=Ukázka Sway]
[NOTE]
====
Do tohoto článku, nebudu přikládat žádné konkrétní nastavení. Vše je možné dohladat v repozitáři link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles]
Pro pro více detailů v konfiguraci přikládám odkaz na mé link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles].
====
== Instalace a první kroky
......@@ -44,29 +47,76 @@ exec swayidle -w \
before-sleep $lock_command
----
[IMPORTANT]
[TIP]
====
`swayidle` uzavře PC i v případě, že je aktivní fullscreen mode. To může (JE) velmi otravné, obzvláště při sledování filmů a seriálů.
`swayidle` uzavře PC i v případě, že je aktivní fullscreen mode. To může (JE) velmi otravné, obzvláště při sledování filmů a seriálů. Alespoň částečné řešení si popíšeme v kapitole <<waybar,Waybar>>.
====
=== link:https://github.com/bugaevc/wl-clipboard[`wl-clipboard`] - clipboard manager
=== link:https://github.com/bugaevc/wl-clipboard[`wl-clipboard`] - Clipboard manager
Abychom byli schopni využívat registry `+` a `*` ve link:https://neovim.io/[NeoVim], je potřeba nejdříve nainstalovat utilitu `wl-clipboard`.
=== link:https://github.com/haikarainen/light[`ligth`] - Control for brightness
=== link:https://github.com/haikarainen/light[`light`] - Control for brightness
Pracujeme-li na laptopu, můžeme pro správu hladiny podsvícení využít nástroj `light`. Jeho použití je velmi snadné:
[source]
----
bindsym XF86MonBrightnessDown exec light -U 5
bindsym XF86MonBrightnessUp exec light -A 5
----
=== link:https://github.com/thestinger/termite[`termite`] - Terminal
Zeptáte-li se 100 linuxáků na jejich používaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_emulator[terminál] dostanete 100 různých odpovědí. Mou bude `termite`.
[NOTE]
====
Pro správné fungování SSH připojení je na vzdáleném systému vždy nutné:
. Nastavit `export TERM=xterm-color` (nejlépe přidáním do `~/.profile`)
. Přidat `termite.terminfo`: `wget https://raw.githubusercontent.com/thestinger/termite/master/termite.terminfo && tic -x termite.terminfo`
====
=== Application launcher
link:https://github.com/junegunn/fzf[`fzf`] - Command-line fuzzy finder
S application launcher je to na Sway složitější. Zatímco u i3 můžeme sáhnout po link:https://tools.suckless.org/dmenu/[dmenu] nebo link:https://github.com/davatorium/rofi[rofi], pokud chceme čistě Wayland řešení musíme si vypomoci link:https://github.com/junegunn/fzf[`fzf`]. Hotové řešení je k nalezení na link:https://gitlab.com/FlyingWombat/my-scripts/blob/master/sway-launcher[Michel/my-scripts]a jeho volání pak vypadá následovně:
image::application_launcher.png[title=Ukázka application launcher]
[source,language]
----
bindsym $mod+d exec termite --name=launcher -e /home/juhlik/.scripts/sway-launcher.sh
for_window [app_id="^launcher$"] floating enable
----
=== link:https://github.com/emersion/grim[`grim`] - Screenshot capture
Na zachycení obrazovky slouží utilita `grim`. Toto může být jedno z jejích použití:
[source]
----
bindsym Print exec bash -c "grim \"/home/juhlik/Pictures/Screenshot-$(date +%s).png\""
----
[#waybar]
=== link:https://github.com/Alexays/Waybar[`waybar`] - Alternative Sway bar
Výchozí lišta sway je prakticky totožná s lištou, kterou známe z i3. Je zde však možnost přejít k alternativní, modulární a široce konfigurovatelné liště `waybar`. Veškeré nastavení nalezneme v adresáři `~/.config/waybar`.
=== link:https://github.com/Alexays/Waybar[`waybar`] - Alternative sway bar
image::waybar.png[title=Ukázka Waybar]
=== link:https://github.com/pulseaudio/pulseaudio[`pulseaudio`] a link:https://github.com/pulseaudio/pavucontrol[`pavucontrol`] - Sound managers
Za zmínku stojí nově přidaná podpora tzn. _idle inhibitor_, který zabrání `swayidle` v uzamknutí obrazovky.
=== link:https://github.com/pulseaudio/pulseaudio[`pulseaudio`] a link:https://github.com/pulseaudio/pavucontrol[`pavucontrol`] - Sound manager
Jako link:https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_server[sound server] můžeme využít například `pulseaudio`. Pro regulaci hlasitosti pak můžeme využít příkaz `pulsemixer --change-volume +5`, popřípadě `pulsemixer --toggle-mute`.
Pro správné fungování zvukového modulu ve `waybar` je nutné nainstalovat rovněž balíček `pavucontrol`.
[NOTE]
====
Povšimněme si, že v link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles] je mnohem script obsáhlejší script na ovládání zvukových výstupů.
====
=== link:https://github.com/emersion/mako[`maco`] - Notification daemon
TODO: pořádně nastudovat a nastavit
== Prokleté HIDPI
== Prokletí HIDPI
TODO: nastudovat XWayland
== Závěr
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment