Commit f5ec0c34 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

add pycharm

parent bb478d72
Pipeline #121729587 passed with stage
in 49 seconds
......@@ -440,9 +440,23 @@ Pokud potřebujete vždy před spuštěním Sway nastavit globální proměnnou
Zde uvádím alespoň krátký výčet aplikací, které doposud nemají nativní podporu protokolu Wayland:
* JetBrains IDEs (PyChar, CLion and others)
* Chromuim
* Inskape
[NOTE]
====
JetBrains IDEs již fungují pouze je potřeba před spuštěním nastavit proměnné prostředí
[source,bash]
----
export GDK_BACKEND=X11
export _JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1
----
====
[NOTE]
====
Inkskape je funkční od verze 1.
====
== Odkazy
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment