Commit f5a8cfaa authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

alacritty + mirror screen

parent 105c779c
Pipeline #114169625 passed with stage
in 47 seconds
......@@ -15,8 +15,9 @@ Na tomto místě bych rád poděkoval mailto:[email protected][Jakubovi Jan
*Change log*:
* _Minor changes 06/06/2019_: Přídání `kanshi` a `swaybg`.
* _Major changes 15/12/2019_: Příprava na SUT.
* _Minor changes 06/06/2019_: Add `kanshi` and `swaybg`.
* _Major changes 15/12/2019_: Preparation for SUT.
* _Minor changes 01/02/2020_: Moved from `termite` to `alacritty`
image::overview.png[title=Ukázka Sway.]
......@@ -141,15 +142,87 @@ bindsym XF86MonBrightnessDown exec light -U 5
bindsym XF86MonBrightnessUp exec light -A 5
----
=== link:https://github.com/thestinger/termite[`termite`] - Terminal
Zeptáte-li se 100 linuxáků na jejich používaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_emulator[terminál], dostanete 100 různých odpovědí. Mou bude `termite`.
=== link:https://github.com/alacritty/alacritty[`alacritty`] - Terminal emulator
Zeptáte-li se 100 linuxáků na jejich používaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_emulator[terminálový emulátor], dostanete 100 různých odpovědí. Mou bude `alacritty`. Jedná se o emulátor doporučený vývojáři Sway, který na rozdíl od většiny ostatních emulátorů má i GPU-akceleraci. Konfigurační soubor můžeš jako vždy najít na `~/.config/alacritty/alacritty.yml`.
[NOTE]
====
Pro správné fungování SSH připojení je na vzdáleném systému vždy nutné:
Základní nastavení:
```yml
# Set firefox as default browser for opening links
mouse:
url:
launcher:
program: /usr/bin/firefox
# Font configuration
font:
normal:
family: 'Roboto Mono'
style: Regular
# Bold font face
bold:
family: 'Roboto Mono'
style: Bold
# Italic font face
italic:
family: 'Roboto Mono'
style: Italic
# Bold italic font face
bold_italic:
family: 'Roboto Mono'
style: Bold Italic
# Point size
size: 11.5
colors:
# Default colors
primary:
background: '#212733'
foreground: '#eaeaea'
cursor:
text: '0x000000'
cursor: '0xffffff'
# Normal colors
normal:
black: '0x000000'
red: '#f92672'
green: '#a6e22e'
yellow: '#f4bf75'
blue: '#66d9ef'
magenta: '#ae81ff'
cyan: '#66d9ef'
white: '#ffffff'
# Bright colors
bright:
black: '0x666666'
red: '#f92672'
green: '#a6e22e'
yellow: '#f4bf75'
blue: '#66d9ef'
magenta: '#ae81ff'
cyan: '#66d9ef'
white: '#ffffff'
# Dim colors
dim:
black: '0x000000'
red: '#f92672'
green: '#a6e22e'
yellow: '#f4bf75'
blue: '#66d9ef'
magenta: '#ae81ff'
cyan: '#66d9ef'
white: '#ffffff'
```
. Nastavit `export TERM=xterm-color` (nejlépe přidáním do `~/.profile`)
. Přidat `termite.terminfo`: `wget https://raw.githubusercontent.com/thestinger/termite/master/termite.terminfo && tic -x termite.terminfo`
====
=== Application launcher
......@@ -178,6 +251,12 @@ bindsym Print exec bash -c "grim \"/home/juhlik/Pictures/Screenshot-$(date +%s).
=== link:https://github.com/ammen99/wf-recorder[`wf-recorder`] - Screen recorder
Pro natáčení obrazovky pak slouží utilita `wf-recorder`.
[NOTE]
====
Sway aktuálně link:https://github.com/swaywm/sway/issues/1666[nepodporuje screen mirror]. Pro prezentování lze v některých případech využít kombinaci `pdfpc` a `tmux`.
Pokud je z nějakého důvodu (příkladem budiž seminář právě o Sway) toto řešení nedostatečné, lze využít `wf-recorder` spolu s Kernel modulem link:https://github.com/umlaeute/v4l2loopback[v4l2loopback]. Ukázkové použití lze najít v link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles].
====
[#waybar]
=== link:https://github.com/emersion/slurp[`slurp`] - Select a region
Nedílnou součástí `grim` a `wf-recorder` je pak `slurp`, který uživately dovolí zvolit geometrii zachycované obrazovky. Například:
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
\usemintedstyle{trac}
\title{Sway --- taling Wayland compositor}
\title{Sway --- tiling Wayland compositor}
\subtitle{}
\date{\today}
\author{Jan Uhlík <\href{mailto:[email protected]}{\texttt{[email protected]}}>}
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment