Commit ed1f6073 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Merge branch 'korektura' into 'master'

Pocatecni korektura

See merge request !1
parents 17e44f1b c91b7344
......@@ -5,7 +5,7 @@ Jan Uhlík <[email protected]>
:source-highlighter: rouge
:toc:
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[windows manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl sto systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejí na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této konfiguraci jsem setrval bezmála dva roky. Po celou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linux a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Gnome/Arch, ve které jsem setrval půl roku. Musím konstatovat, že za posledních pár let se toho ve světě Linux mnoho událo. Jednou z nejvýraznější změn, je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server protocol] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není připraven, a ani nikdy nebude, bežet na Wayland. Proto je pro něj vyvíjen zcela nový windows manager link:https://swaywm.org/[Sway].
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[windows manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl sto systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejít na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této konfiguraci jsem setrval bezmála dva roky. Po celou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linux a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Gnome/Arch, ve které jsem setrval půl roku. Musím konstatovat, že za posledních pár let se toho ve světě Linux mnoho událo. Jednou z nejvýraznějších změn je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server protocol] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není připraven, a ani nikdy nebude, bežet na Wayland. Proto je pro něj vyvíjen zcela nový windows manager link:https://swaywm.org/[Sway].
image::overview.png[title=Ukázka Sway.]
......@@ -87,7 +87,7 @@ bindsym XF86MonBrightnessUp exec light -A 5
----
=== link:https://github.com/thestinger/termite[`termite`] - Terminal
Zeptáte-li se 100 linuxáků na jejich používaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_emulator[terminál] dostanete 100 různých odpovědí. Mou bude `termite`.
Zeptáte-li se 100 linuxáků na jejich používaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_emulator[terminál], dostanete 100 různých odpovědí. Mou bude `termite`.
[NOTE]
====
......@@ -134,7 +134,7 @@ Pro správné fungování zvukového modulu ve `waybar` je nutné nainstalovat r
[NOTE]
====
Povšimněme si, že v link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles] je mnohem script obsáhlejší script na ovládání zvukových výstupů.
Povšimněme si, že v link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles] je mnohem obsáhlejší script na ovládání zvukových výstupů.
====
=== link:https://github.com/emersion/mako[`mako`] - Notification daemon
......@@ -189,5 +189,5 @@ Zde uvádím, alespoň krátký výčet aplikací, kterých se problém týká:
* Inskape
== Závěr
Po několika letech čekání, je Sway (i přes popsané problémy s HiDPI) již konečně funkčním a hlavně použitelným windows manager. Stávajícím aplikacím je postupně přídávána podpora právě protokolu Wayland, takže se v budoucnu můžeme těšit ještě větší podpoře aplikací. S dlaždicovým window managerem je to jako s link:https://www.vim.org/[Vim], pokud jste se jej jednou naučili používat, už není cesty zpět. Marně pak budete v jiném prostředí mačkat klávesové zkratky a dožadovat se stejného chování jako v případě i3/Sway.
Po několika letech čekání je Sway (i přes popsané problémy s HiDPI) již konečně funkčním a hlavně použitelným windows manager. Stávajícím aplikacím je postupně přídávána podpora právě protokolu Wayland, takže se v budoucnu můžeme těšit ještě větší podpoře aplikací. S dlaždicovým window managerem je to jako s link:https://www.vim.org/[Vim], pokud jste se jej jednou naučili používat, už není cesty zpět. Marně pak budete v jiném prostředí mačkat klávesové zkratky a dožadovat se stejného chování jako v případě i3/Sway.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment