Commit e6932b6f authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add CI

parent 6ddffbaa
Pipeline #62923026 passed with stage
in 35 seconds
......@@ -36,3 +36,4 @@ tags
[._]*.un~
# End of https://www.gitignore.io/api/linux,vim
public
image: asciidoctor/docker-asciidoctor
pages:
stage: deploy
script:
- bash deploy.sh
artifacts:
paths:
- public
only:
- master
= Personal Honza's Blog
Jan Uhlík <[email protected]>
:icons: font
:homapage: https://uhlik.me
Welcome in my personal blog repository. Maybe you are asking what you can find here? Well I am not sure yet...
The idea is write short and simple articles about Linux related matters such as _Arch_, _Vim_, _TeX_, _Python_, _Sway_ and much more.
......@@ -10,4 +12,4 @@ The reason is pretty simple, the purpose of these articles is introduce some ide
== Latest articles
Tue Mar 26 14:14:26 NZDT 2019 link:czech/moving_to_sway.adoc[Moving to Sway (czech)]
Tue Mar 26 14:14:26 NZDT 2019 <<czech/moving_to_sway#, Moving to Sway (czech)>>
......@@ -3,6 +3,7 @@ Jan Uhlík <[email protected]>
:homapage: https://uhlik.me
:imagesdir: imgs_moving_to_sway
:source-highlighter: rouge
:icons: font
:toc:
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[window manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl sto systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejít na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této konfiguraci jsem setrval bezmála dva roky. Po celou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linux a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Gnome/Arch, na které jsem strápůl roku. Následně jsem se rozhodl vyměnit i Gnome. Jenže to jsem ještě netušil, jakou proměnou si linuxový svět za těch pár let prošel. Jednou z nejvýraznějších změn je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server protocol] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není (a nikdy ani nebude) připraven bežet na Wayland. Proto započali práce na nový projektu s názvem link:https://swaywm.org/[Sway], který má být Wayland alternativou práě k i3. A právě přechodu z GNOME na Sway bude pojednávat tento článek.
......
#!/usr/bin/env bash
# Create public folder
mkdir -p public/czech public/english 2> /dev/null
# Set nullglob
shopt -s nullglob
# Functions
adoc2html() {
input_file="$1"
output_file="public/${input_file%%.adoc}.html"
filename="$(basename $file)"
echo -n Converting file: \'"$input_file"\'
asciidoctor -o "$output_file" "$input_file"
echo ' [DONE]'
}
# Convert all articles
for file in {czech,english}/*.adoc; do
adoc2html "$file"
done
# Copy images
for dir in {czech,english}/*; do
[ -d "$dir" ] || continue
echo -n Copying directory: \'"$dir"\'
cp -r "$dir" "public/$dir"
echo ' [DONE]'
done
# Convert index page
adoc2html "README.adoc"
mv public/README.html public/index.html
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment