Commit 9e2c2560 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add kanshi

parent e2ab2e09
Pipeline #65346598 passed with stage
in 37 seconds
......@@ -228,7 +228,7 @@ exec redshift
----
=== link:https://github.com/swaywm/swaybg[`swaybg`] - Background
_Added 6. 6. 2019_. Nastavení pozadí plochy bylo přemístěno z konfiguračního souboru `sway` do samostaného programu `swaybg`.
_Added 06/06/2019_. Nastavení pozadí plochy bylo přemístěno z konfiguračního souboru `sway` do samostaného programu `swaybg`.
[source]
.~/.config/sway/config
......@@ -236,6 +236,8 @@ _Added 6. 6. 2019_. Nastavení pozadí plochy bylo přemístěno z konfiguračn
exec swaybg --image ~/Pictures/f29.png --mode fill
----
=== link:https://github.com/emersion/kanshi[`kanshi`] - Dynamic display configuration
_Added 09/06/2019_. Nástroj pro automatickou detekci připojeného monitoru. Zatím nevyzkoušeno.
== Prokletí HiDPI
Po velmi dlouhou dobu panovalo přesvědčení (alespoň tedy na straně výrobců monitorů), že FullHD rozlišení (1920x1080), je plně dostateční a není tak důvod jej z budoucnosti u domácích monitorů zvyšovat. Díky Bohu, že jsou tyto názory již dnes passé. Bežně se tak již můžeme setkat s rozlišením QHD (2560x1440) či dokonce 4K UHD (3840 × 2160). Těmto obrazovkám s vysokým rozlišením se v počítačovém žargonu říká link:https://wiki.archlinux.org/index.php/HiDPI[High Dots Per Inch].
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment