Commit 96dc57e1 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

correction

parent d2f9f304
Pipeline #122237916 passed with stage
in 46 seconds
......@@ -42,7 +42,7 @@ image::gui.svg[1000,1000]
Pro lepší názornost uveďme jeden z typických příkladů _putování signálu_. Uživatel pomocí vstupního zařizení (například myši) klikne na tlačítko aplikace. Signál z myši je zachycen a zpracován v modulu _evdev_ a je následně delegován do display server. Ten se na základě informací o rozložení oken rozhodne delegovat signál dále do konkrétní aplikace. Aplikace tak přijme signál, že bylo kliknuto na konkrétní tlačítko. Změní svůj stav, popřípadě i vyšle zpáteční signál s požadavkem o nové vyrendrování zpět do display server.
Po dlouhou dobu platil za standard protokol link:https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System[X Windows System] (také známý pod názvem _X11_), který na pozadí komunikuje s display server link:https://en.wikipedia.org/wiki/X.Org_Server[X.Org Server]. Na <<X11,diagramu>> níže vidíme, jak X.Org Server komunikuje se svými klienty. Všimněme si, že na rozdíl od jeho následníka, o kterém bude řeč za malý okamžik, striktně odděluje modul nazvaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/X_window_manager[Window manager]. Jak již název napovídá, Window manager se stará o správu a rozložení jednotlivých oken aplikací. No a právě link:https://i3wm.org/[i3] je jednou z možných implementací Window manageru.
Po dlouhou dobu platil za standard protokol link:https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_System[X Window System] (také známý pod názvem _X11_), který na pozadí komunikuje s display server link:https://en.wikipedia.org/wiki/X.Org_Server[X.Org Server]. Na <<X11,diagramu>> níže vidíme, jak X.Org Server komunikuje se svými klienty. Všimněme si, že na rozdíl od jeho následníka, o kterém bude řeč za malý okamžik, striktně odděluje modul nazvaný link:https://en.wikipedia.org/wiki/X_window_manager[Window manager]. Jak již název napovídá, Window manager se stará o správu a rozložení jednotlivých oken aplikací. No a právě link:https://i3wm.org/[i3] je jednou z možných implementací Window manageru.
[#X11]
.Ukázka X.Org Server komunikace, zdroj link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server#/media/File:X11_display_server_protocol.svg[wikipedia]
......
......@@ -34,7 +34,7 @@ video::7e_bg8vUTfM[youtube]
image::gui.svg[width=110%]
== X Windows System
== X Window System
image::x11.png[width=95%]
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment