Commit 8e543458 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

add footer

parent 6a0a5e72
Pipeline #120341841 passed with stage
in 48 seconds
......@@ -4,6 +4,8 @@ Jan Uhlík <[email protected]>
:imagesdir: images
:source-highlighter: rouge
:icons: font
:docinfo: shared,private
:docinfodir: ./meta
:toc:
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[window manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl s to systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejít na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této konfiguraci jsem setrval bezmála dva roky. Po celou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linux a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Gnome/Arch, na které jsem strávil půl roku. Následně jsem se rozhodl vyměnit i Gnome. Jenže to jsem ještě netušil, jakou proměnou si linuxový svět za těch pár let prošel. Jednou z nejvýraznějších změn je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server protocol] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není (a nikdy ani nebude) připraven bežet na Wayland. Proto započaly práce na nový projektu s názvem link:https://swaywm.org/[Sway], který má být Wayland alternativou práě k i3. A právě přechodu z GNOME na Sway bude pojednávat tento článek.
......
<div id="footer">
<div id="footer-text">
<a href='/'>Home</a>
·
<a href='./presentation.html'>Presentation - Reveal.js</a>
</div>
</div>
<!-- Change some CSS. -->
<style>
/* Change styling for footer link. */
.footer-text, a {
color: #5db5f6;
font-size: 1.1em;
}
</style>
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment