Commit 7d42efa6 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

themes and typos

parent 6865b88a
= Personal Honza's Blog
Jan Uhlík <[email protected]>
:icons: font
:homapage: https://uhlik.me
:homapage: https://blok.uhlik.me
// For themes see: https://github.com/darshandsoni/asciidoctor-skins
Welcome in my personal blog repository. Maybe you are asking what you can find here? Well I am not sure yet...
The idea is write short and simple articles about Linux related things such as _Arch_, _Vim_, _TeX_, _Python_, _Sway_ and much more.
......
......@@ -146,7 +146,7 @@ exec swayidle -w \
for_window [app_id="firefox"] inhibit_idle fullscreen
----
Alternativně lze využít link:https://github.com/Alexays/Waybar/wiki/Module:-Idle-Inhibitor[Idle Inhibitor Module] lišty <<waybar,Waybar>>.
Alternativně lze využít link:https://github.com/Alexays/Waybar/wiki/Module:-Idle-Inhibitor[Idle Inhibitor Module] lišty <<Waybar,Waybar>>.
====
=== link:https://github.com/swaywm/swaybg[`swaybg`] - Background
......@@ -158,6 +158,7 @@ Od verze `1.1` byla správa nastavení pozadí plochy vyčleněna do samostanéh
exec swaybg --image ~/Pictures/f29.png --mode fill
----
[#Waybar]
=== link:https://github.com/Alexays/Waybar[`waybar`] - Alternative Sway bar
Výchozí lišta sway je prakticky totožná s lištou, kterou známe z i3. Je zde však možnost přejít k alternativní, modulární a široce konfigurovatelné liště `waybar`. Veškeré nastavení nalezneme v adresáři `~/.config/waybar`.
......@@ -228,7 +229,6 @@ bindsym Print exec bash -c "grim \"/home/juhlik/Pictures/Screenshot-$(date +%s).
Vše lze elegantně zabalit do skriptu, který bude volán klávesou `Print Screen`. Více informací lze vyčíst z link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles].
====
[#waybar]
=== link:https://github.com/ammen99/wf-recorder[`wf-recorder`] - Screen recorder
Pro natáčení obrazovky pak slouží utilita `wf-recorder`.
......@@ -238,7 +238,6 @@ Sway aktuálně link:https://github.com/swaywm/sway/issues/1666[nepodporuje scre
Pokud je z nějakého důvodu (příkladem budiž seminář právě o Sway) toto řešení nedostatečné, lze využít `wf-recorder` spolu s Kernel modulem link:https://github.com/umlaeute/v4l2loopback[v4l2loopback]. Ukázkové použití lze najít v link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles].
====
[#waybar]
=== link:https://github.com/emersion/slurp[`slurp`] - Select a region
Nedílnou součástí `grim` a `wf-recorder` je pak `slurp`, který uživately dovolí zvolit geometrii zachycované obrazovky. Například:
......@@ -247,8 +246,6 @@ Nedílnou součástí `grim` a `wf-recorder` je pak `slurp`, který uživately d
$ grim -g "$(slurp)" screenshot.png
----
[#waybar]
=== link:https://github.com/emersion/kanshi[`kanshi`] - Dynamic display configuration
Nástroj pro automatickou detekci připojeného monitoru. Syntaxe konfigurace je pak podobná jako pro `sway`. Soubor se při detekci změny prochází od shora dolů a aplikuje se první nastavení, které se shoduje s detekovanou konfigurací.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment