Commit 73f3231c authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add introduction

parent a7d2a3fb
= Přechod an Sway (Moving to Sway)
= Přechod na Sway (Moving to Sway)
Jan Uhlík <[email protected]>
:homepage: https://uhlik.me
:source-highlighter: rouge
První zkušenost z dlaždicovým link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[windows manager] jsem nabyl před víc než dvěmi lety. Při instalaci link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux] mi bylo kamarádem doporučeno vyzkoušet link:https://i3wm.org/[i3]. A nebudu lhát, tehdy jsem si tento koncept ovládání PC zcela zamiloval. Naneštěstí, tou dobou jsem byl v oblasti Linuxu a konfigurace systému úplný začátečník a tak bylo ukočírování Archu a i3 na mé síly. Z nedostatku času (povětšinou kvůli škole) jsem musel na celý Arch rezignovat a přejít na správu jednodušší distribuci, tedy Fedoru. V mysli jsem však na Arch/i3 nezanevřel a stále jsem se chtěl vrátit. První krok jsem učinil ihned po státnicích, Arch byl nahozen za méně než tři dny. Na svém křišťálově čistém systému jsem chtěl pouze nejnovější software a tak jasnou volbou byl link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. S ním ale přišla potíž. i3 jednoduše není připravená (a nikdy nebude) na Wayland, komunitou je však vyvíjena alternative asice link:https://swaywm.org/[Sway]. S příchodem prvního stabilního vydání, jsem se rozhodl, že čas uzrál a já bych se měl po letech bloudění vrátit. V tomto článku se budu stažit detailně popsat přechod na Sway a popsat úskalý, se kterými jsem se setkal a stále setkávám.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment