Commit 6ddffbaa authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add acknowledgement

parent 3ec118cf
......@@ -7,6 +7,11 @@ Jan Uhlík <[email protected]>
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[window manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl sto systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejít na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této konfiguraci jsem setrval bezmála dva roky. Po celou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linux a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Gnome/Arch, na které jsem strápůl roku. Následně jsem se rozhodl vyměnit i Gnome. Jenže to jsem ještě netušil, jakou proměnou si linuxový svět za těch pár let prošel. Jednou z nejvýraznějších změn je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server protocol] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není (a nikdy ani nebude) připraven bežet na Wayland. Proto započali práce na nový projektu s názvem link:https://swaywm.org/[Sway], který má být Wayland alternativou práě k i3. A právě přechodu z GNOME na Sway bude pojednávat tento článek.
[NOTE]
====
Na tomto místě bych rád poděkoval mailto:[email protected][Jakubovi Jančičkovi], přezdívanému též link:http://crazydailycontent.com/wp-content/uploads/2018/07/BEST-Cat-Fails-2016-HD-Epic-Laughs.jpg[_Kočička_], za korekturu textu a zajimavé podměty na obohacení textu.
====
image::overview.png[title=Ukázka Sway.]
== Základní komponenty GUI na OS Linux
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment