Commit 4a1edd36 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Typo + formating

parent 9e2c2560
Pipeline #72903333 passed with stage
in 44 seconds
......@@ -25,7 +25,7 @@ Tato kapitola se v původním textu nenacházela, avšak na přání korektora b
Základním stavebním kamenem link:https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface[GUI] je _display server protocol_, který slouží ke komunikaci mezi grafickým rozhraním aplikace a link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server]. Display server se pak stará o komunikaci s jednotlivými moduly v link:https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel[Linux kernel]. Namátkou zmiňme například:
* link:https://en.wikipedia.org/wiki/Evdev[evdev] - modul pro správu vstupních zařízení
* link:https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Rendering_Manager[DMR - Direct Rendering Manager] modul ke komunikaci s link:https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit[GPU].
* link:https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Rendering_Manager[DRM - Direct Rendering Manager] modul ke komunikaci s link:https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit[GPU].
* link:https://wiki.archlinux.org/index.php/kernel_mode_setting[KMS - Kernel Mode Setting]
.Základní komponenty link:https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface[GUI], zdroj link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server#/media/File:Schema_of_the_layers_of_the_graphical_user_interface.svg[wikipedia].
......@@ -238,8 +238,8 @@ exec swaybg --image ~/Pictures/f29.png --mode fill
=== link:https://github.com/emersion/kanshi[`kanshi`] - Dynamic display configuration
_Added 09/06/2019_. Nástroj pro automatickou detekci připojeného monitoru. Zatím nevyzkoušeno.
== Prokletí HiDPI
== Prokletí HiDPI
Po velmi dlouhou dobu panovalo přesvědčení (alespoň tedy na straně výrobců monitorů), že FullHD rozlišení (1920x1080), je plně dostateční a není tak důvod jej z budoucnosti u domácích monitorů zvyšovat. Díky Bohu, že jsou tyto názory již dnes passé. Bežně se tak již můžeme setkat s rozlišením QHD (2560x1440) či dokonce 4K UHD (3840 × 2160). Těmto obrazovkám s vysokým rozlišením se v počítačovém žargonu říká link:https://wiki.archlinux.org/index.php/HiDPI[High Dots Per Inch].
S náhlým příchodem HiDPI obrazovek však nastal, který jen málo kdo očekával. Stávající aplikace, potažmo display servery nebyly připraveny na překročení oné hranice 1920x1080. Nezřídka se stávalo (a s velkým zármutkem v srdci nutno přiznat, že doposud stává), že nekompatibilní aplikace byly buďto rozmazané (což je přesný opak toho, co měly obrazovky s vyšším rozlišením přinést), nebo obsah v nich "nesmyslně" malý a text prakticky nečitelný.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment