Commit 3ec118cf authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add redshift

parent 65fcdf5b
......@@ -201,6 +201,26 @@ default-timeout=5000
image::notification.png[title=Ukázka notifikace.]
=== link:https://github.com/minus7/redshift/tree/wayland[`redshift`] - Adjusts the color temperature
`redshift` je nástroj pro úpravu barvy obrazovky. Typické použití je snížiní hladiny modrého světla ve večerních hodinách. Člověku pak méně bolí uči a lépe se mu usíná (pozor subjektivní názor!). Pro instalaci je nutné zvolit verzi z AUR konkrétně link:https://aur.archlinux.org/packages/redshift-wlr-gamma-control-git/[redshift-wlr-gamma-control-git].
Spuštění je pak možné pomocí příkazu `redshift -l LATITUDE:LONGITUDE`. Pokud nechceme zadávat souřadnice ručně, můžeme využít link:https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/geoclue/[geoclue2]. V takovém případě je nutná modifikace souboru `/etc/geoclue/geoclue.conf` a následný restart služby `redshift.service`.
[source]
./etc/geoclue/geoclue.conf
----
[redshift]
allowed=true
system=false
users=
----
[source]
.~/.config/sway/config
----
exec redshift
----
== Prokletí HiDPI
Po velmi dlouhou dobu panovalo přesvědčení (alespoň tedy na straně výrobců monitorů), že FullHD rozlišení (1920x1080), je plně dostateční a není tak důvod jej z budoucnosti u domácích monitorů zvyšovat. Díky Bohu, že jsou tyto názory již dnes passé. Bežně se tak již můžeme setkat s rozlišením QHD (2560x1440) či dokonce 4K UHD (3840 × 2160). Těmto obrazovkám s vysokým rozlišením se v počítačovém žargonu říká link:https://wiki.archlinux.org/index.php/HiDPI[High Dots Per Inch].
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment