Commit 10eb5878 authored by Jan Uhlík's avatar Jan Uhlík

Add instalation and some tools description

parent 73f3231c
......@@ -3,4 +3,70 @@ Jan Uhlík <[email protected]>
:homepage: https://uhlik.me
:source-highlighter: rouge
První zkušenost z dlaždicovým link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[windows manager] jsem nabyl před víc než dvěmi lety. Při instalaci link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux] mi bylo kamarádem doporučeno vyzkoušet link:https://i3wm.org/[i3]. A nebudu lhát, tehdy jsem si tento koncept ovládání PC zcela zamiloval. Naneštěstí, tou dobou jsem byl v oblasti Linuxu a konfigurace systému úplný začátečník a tak bylo ukočírování Archu a i3 na mé síly. Z nedostatku času (povětšinou kvůli škole) jsem musel na celý Arch rezignovat a přejít na správu jednodušší distribuci, tedy Fedoru. V mysli jsem však na Arch/i3 nezanevřel a stále jsem se chtěl vrátit. První krok jsem učinil ihned po státnicích, Arch byl nahozen za méně než tři dny. Na svém křišťálově čistém systému jsem chtěl pouze nejnovější software a tak jasnou volbou byl link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. S ním ale přišla potíž. i3 jednoduše není připravená (a nikdy nebude) na Wayland, komunitou je však vyvíjena alternative asice link:https://swaywm.org/[Sway]. S příchodem prvního stabilního vydání, jsem se rozhodl, že čas uzrál a já bych se měl po letech bloudění vrátit. V tomto článku se budu stažit detailně popsat přechod na Sway a popsat úskalý, se kterými jsem se setkal a stále setkávám.
Již je to pár let, co jsem poprvé pocítil sílu dlaždicového link:https://wiki.archlinux.org/index.php/window_manager[windows manager], konkrétně link:https://i3wm.org/[i3]. Žel bohu, kvůli nedostatku času a zkušeností, jsem nebyl sto systém (kde na pozadí běžel link:https://www.archlinux.org/[Arch Linux]) pořádně ukočírovat. Byl jsem tak nucen na čas přejí na kombinaci link:https://www.gnome.org/[Gnome]/link:https://getfedora.org/[Fedora]. V této kombinaci jsem setrval bezmála dva roky. Pocelou dobu jsem však cítil touhu návratu k Arch Linuxu a i3. Nechtěl jsem však svůj návrat uspěchat (jako posledně) a spíše vše do detailu pochopit. Proto jsem nejdříve zvolil kombinaci Arch/Gnome, ve které jsem setrval půl roku. Musím konstatovat, že za posledních pět let se toho ve světě Linuxu mnoho událo. Jednou z nejvýraznější změn, je vydání stabilní verze nového link:https://en.wikipedia.org/wiki/Display_server[display server] link:https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(display_server_protocol)[Wayland]. i3 není připraven (a ani nikdy nebude) bežet na Waylandu. Proto je pro něj vyvíjen zcela nový windows manager link:https://swaywm.org/[Sway].
[NOTE]
====
Do tohoto článku, nebudu přikládat žádné konkrétní nastavení. Vše je možné dohladat v repozitáři link:https://gitlab.com/juhlik/dotfiles[Dotfiles]
====
== Instalace a první kroky
Jak již bylo řečeno, na Sway jsem přecházel z Gnome, proto jsem jako link:https://wiki.archlinux.org/index.php/display_manager[display manager] použil link:https://wiki.gnome.org/Projects/GDM[GDM]. Následná instalace je pak snadná:
[source,bash]
----
# pacman -S sway
----
Výchozí nastavení pro Sway nalezneme v souboru `/etc/sway/config`. Před prvním spuštění Sway doporučuji řádně prostudovat právě toto nastavení, abyste se vyvarovali prvotnímu šoku. 😊
== Systémové nástroje
Sway je opravdu jen a pouze windows manager, a proto je nutné doinstalovat spoustu systémových nástrojů, od lock manager začínaje a po ovládání hlasitosti končeje. Nepřekvapivě, lze většinu z níže popsaných nástrojů nainstalovat pomocí `pacman`, a co nenajde `pacman` najde `yaourt` (ať žije AUR).
=== link:https://github.com/swaywm/swaylock[`swaylock`] - Lock manager
Jak již název napovídá, _lock manager_ je nástroj starající se o uzavíraní PC. Nic víc, nic míň. Přijemným zjištěním pro mě bylo, že na rozdíl od různých lock managerů pro i3, funguje bezproblémově při uspávání PC. Dříve se totiž stávalo, že se PC po probuzení načetl a pak teprve uzavřel, takže bylo někdy krátce, neždy dlouze vidět, na čem uživatel právě pracuje.
[TIP]
====
Pokud máte výkonný PC, můžete si napsat script, který vždy před uzavřením PC udělá screenshot a provede rozmazání. Takto znetvořená fotka se pak použije jako pozadí pro uzamykací obrazovku.
====
=== link:https://github.com/swaywm/swayidle[`swayidle`] - Idle manager
Chceme-li (a to vážně chceme), aby se PC automaticky při nečinosti uzamklo, můžeme využívat `swayidle`. Konfiguraje je ve skrze prostá:
[source]
----
set $lock_command 'swaylock -f -i ~/Pictures/milky_way.jpg'
exec swayidle -w \
timeout 300 $lock_command \
timeout 600 'swaymsg "output * dpms off"' \
resume 'swaymsg "output * dpms on"' \
before-sleep $lock_command
----
[IMPORTANT]
====
`swayidle` uzavře PC i v případě, že je aktivní fullscreen mode. To může (JE) velmi otravné, obzvláště při sledování filmů a seriálů.
====
=== link:https://github.com/bugaevc/wl-clipboard[`wl-clipboard`] - clipboard manager
=== link:https://github.com/haikarainen/light[`ligth`] - Control for brightness
=== link:https://github.com/thestinger/termite[`termite`] - Terminal
=== Application launcher
link:https://github.com/junegunn/fzf[`fzf`] - Command-line fuzzy finder
=== link:https://github.com/emersion/grim[`grim`] - Screenshot capture
=== link:https://github.com/Alexays/Waybar[`waybar`] - Alternative sway bar
=== link:https://github.com/pulseaudio/pulseaudio[`pulseaudio`] a link:https://github.com/pulseaudio/pavucontrol[`pavucontrol`] - Sound managers
=== link:https://github.com/emersion/mako[`maco`] - Notification daemon
== Prokleté HIDPI
== Závěr
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment