Commit 9dfd454b authored by Jakub Kaliszewski's avatar Jakub Kaliszewski

Algorytm Generyczny - Poprawiono obliczanie przystosowania

parent d4f83f63
......@@ -47,6 +47,7 @@ namespace nHetmanowGenetycznie
for (int i = 0; i < RozmiarPopulacji; i++)//ponieważ nowaPopulacja nie posiada wyznaczonego przystosowania
przystosowanie[i] = Przystosowanie(populacja[i]);
Console.WriteLine("Nie znaleziono rozwiązania - wyświetlę najlepsze!");
return populacja[Koniec(true, przystosowanie)];
}
......
......@@ -56,11 +56,11 @@ namespace nHetmanowGenetycznie
protected override float Przystosowanie(byte[] osobnik)
{
int maxSzachowan = 56;
float maxSzachowan = 56;
int rozmiarOsobnika = osobnik.Length;
int szachowania = 0;
float szachowania = 0;
szachowania += SprawdzPoziomo(osobnik);
for (byte kolumna = 0; kolumna < rozmiarOsobnika; kolumna++)
{
......@@ -80,8 +80,8 @@ namespace nHetmanowGenetycznie
szachowania++;
}
}
return maxSzachowan - szachowania / maxSzachowan;
float zwracana = (maxSzachowan - szachowania) / maxSzachowan;
return zwracana;
}
private int SprawdzPoziomo(byte[] osobnik)
......
......@@ -25,7 +25,6 @@ namespace nHetmanowGenetycznie
if (rezultat[kolumna] == wiersz)
{
Console.Write('\u25A0' + " ");
//Console.Write('H' + " ");
}
else Console.Write(" ");
}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment