SAS.desktop 201 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Name=SAS
Exec=/opt/SAS/bin/SAS
Icon=SAS64
X-Window-Icon=
X-HildonDesk-ShowInToolbar=true
X-Osso-Type=application/x-executable