attitude.desktop 219 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
6 7
Name=Attitude
Exec=/opt/Attitude/bin/Attitude
8 9 10 11
Icon=attitude
X-Window-Icon=
X-HildonDesk-ShowInToolbar=true
X-Osso-Type=application/x-executable