res:zable.h 438 Bytes
Newer Older
ita1024's avatar
ita1024 committed
1
// Thomas Nagy 2007-2018 GPLV3
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
2 3 4 5

#ifndef resize_h
#define resize_h

tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
6
#include <QPointF>
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
7 8 9
#include "box_view.h"
#include  <box_resize_point.h>

tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
10 11
#define CTRLSIZE 8

tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
12 13 14 15
class box_resize_point;
class resizable
{
	public:
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
16 17
	resizable() {}
	int m_iOrientation;
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
18
	virtual QPointF validate_point(box_resize_point *p, const QPointF & orig) = 0;
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
19
	virtual void commit_size(box_resize_point *p) = 0;
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
20
	virtual void freeze(bool b) = 0;
tnagy1024's avatar
tnagy1024 committed
21 22 23 24
};

#endif // resize_h