I

ipow

ipow() benchmark

https://f.gallai.re/ipow