Commit b20bc6fb authored by Hesa Fredrika's avatar Hesa Fredrika

Clarify that servers doesn't save user information

parent 97a890d8
......@@ -25,12 +25,12 @@
<p>Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via "tut at hesafredrika punkt se".</p>
<h3>Teknik</h3>
<p>Appen använder push-notifieringar för att skicka ut alarm. Ingen användarinformation sparas av appen, utan appen kollar om enheten är i det område som push-notifieringen täcker, eller om något av de områden som man själv har lagt till i appen matchar alarmets område.
<p>Appen använder push-notifieringar för att skicka ut alarm. Ingen användarinformation sparas på våra servrar utan appen kollar om enheten är i det område som push-notifieringen täcker, eller om något av de områden som man själv har lagt till i appen matchar alarmets område.</p>
<h3>Finansiering och källkod</h3>
<p><b>Detta projekt har gjorts möjligt genom finansiering av <a href="https://www.iis.se" target="_blank">Internetfonden IIS</a> (Internetstiftelsen i Sverige).</b></p>
<br>
<p><b>Hesa Fredrika är Open Source och du kan hitta hela projektet här: <a href="https://gitlab.com/hesafredrika" target="_blank">gitlab.com/hesafredrika</a>.</b></p>
<p><b>Hesa Fredrika är öppen källkod (Open Source) och du kan hitta hela projektet här: <a href="https://gitlab.com/hesafredrika" target="_blank">gitlab.com/hesafredrika</a>.</b></p>
<br>
<a href="/">&laquo; {{ gettext('Tillbaka') }}</a>
</div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment