Commit cc7b75c8 authored by Dyangol's avatar Dyangol

Update mikrotik-lede.md

parent 90434505
# Support per Mikrotik wAP AC i RB921GS
El 2017 Mikrotik llença al mercat dos productes de gran interés per les xarxes obertes basades en mesh: [RBwAPG-5HacT2HnD](https://lede-project.org/toh/hwdata/mikrotik/mikrotik_rbwapg-5hact2hnd_wap_ac) i [RB921GS-5HPacD-15S](https://lede-project.org/toh/hwdata/mikrotik/mikrotik_rb921gs-5hpacd-15s). Esta tracte de productes basats ens xips wireless IEEE 802.11ac i adaptats tant en preu com en característiques a les necessitats de les xarxes mesh.
A finals de 2017 ja disposem de suport quasi total per OpenWRT/LEDE, gràcies a [rogerpueyo](https://github.com/rogerpueyo) _et al._, de moment només a la versió inestable (snapshot).
A finals de 2017 ja disposem de suport quasi total per OpenWRT/LEDE, gràcies a [rogerpueyo](https://github.com/rogerpueyo) _et al._. Ja disposem de la versió versió estable 18.06.02 per aquests dispositius.
En aquesta entrada comentarem el procediment de compilació i instal·lació dels binaris en aquests dispositius. Tant aviat com estiguin disponibles les imatges estables compilades, podem passar directament a la secció d'instal·lació des de firmware OEM. L'objectiu és obtenir una imatge genèrica amb LuCI i d'altres eines útils i documentar el procediment de *flash* pel cas particular d'aquests models.
......@@ -9,9 +9,9 @@ En general els dispositius de Mikrotik no permeten el flash d'imatges terceres d
El primer pas és crear-se en un PC de treball un directori. En el meu cas `/home/user/Development/` i hi depositarem aquestes imatges:
```
wget https://downloads.lede-project.org/snapshots/targets/ar71xx/mikrotik/openwrt-ar71xx-mikrotik-rb-nor-flash-16M-ac-squashfs-sysupgrade.bin
wget https://downloads.lede-project.org/snapshots/targets/ar71xx/mikrotik/openwrt-ar71xx-mikrotik-nand-large-ac-squashfs-sysupgrade.bin
wget https://downloads.lede-project.org/snapshots/targets/ar71xx/mikrotik/openwrt-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf
wget http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.2/targets/ar71xx/mikrotik/openwrt-18.06.2-ar71xx-mikrotik-rb-nor-flash-16M-ac-squashfs-sysupgrade.bin
wget http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.2/targets/ar71xx/mikrotik/openwrt-18.06.2-ar71xx-mikrotik-nand-large-ac-squashfs-sysupgrade.bin
wget http://downloads.openwrt.org/releases/18.06.2/targets/ar71xx/mikrotik/openwrt-18.06.2-ar71xx-mikrotik-vmlinux-initramfs.elf
```
Caldrà ara instal·lar el servidor DHCP i TFTP. Es recomana el `dnsmasq`. Si treballem amb un Debian o equivalent, només cal instal·lar-lo des dels dipòsits oficials:
```
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment