Commit c992f570 authored by Dyangol's avatar Dyangol

Update accel-ppp.md

parent 748a9d8e
# Instal·lació
Considerem la instal·lació del servidor L2TP/PPPoE/IPoE accel-ppp en una distribució
Debian 9. Aquest servidor no compta de moment amb paqueria oficial per Debian. Caldrà
compilar-lo.
## Preparatius i compilació
Per compilar correctament aquest paquet caldrà instal·lar els paquets:
`apt install git build-essential cmake libsnmp-dev linux-headers-amd64 libpcre3-dev libssl-dev liblua5.1-0-dev`
ens situem al directory `/usr/local/src` i clonem el git del codi oficial. En el nostre
cas hem triat el tag corresponent a la darrera versió estable.
```
# git clone https://git.code.sf.net/p/accel-ppp/code accel-ppp
# cd accel-ppp
./accel-ppp# git checkout 1.11.1
```
creem el directori `build` i executem `cmake` per tal d'afegir a la compilació
diferents opcions (IPoE, VLAN-mon, etc.)
```
./accel-ppp/build# cmake -DKDIR=/usr/src/linux-headers-$(uname -r) -DCPACK_TYPE=Debian9 -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DBUILD_VLAN_MON_DRIVER=TRUE -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=TRUE -DLUA=TRUE ..
./accel-ppp/build# make
```
Si no obtenim cap error en la compilació procedim a instal·lar els nous
mòduls de kernel que s'han compilat:
```
./accel-ppp/build# cp drivers/ipoe/driver/ipoe.ko /lib/modules/$(uname -r)
./accel-ppp/build# depmod-a
./accel-ppp/build# modprobe vlan_mon
./accel-ppp/build# modprobe ipoe
./accel-ppp/build# echo "vlan_mon" >> /etc/modules
./accel-ppp/build# echo "ipoe" >> /etc/modules
```
## Instal·lació del paquet
Ara ja podem crear el paquet gràcies a la comanda `cpack`:
```
./accel-ppp/build# cpack -G DEB
./accel-ppp/build# apt install ./accel-ppp.deb
```
Habilitem el servei en el sistema operatiu:
```
./accel-ppp/build# systemctl enable accel-ppp
```
# installation
guide inspired by [Compilando Accel-PPP - Debian 9 Stretch](https://www.youtube.com/watch?v=DpWAidcy5KY). Did not follow the cmake arguments in 18:05, and got a compilation error because it was missing `libssl1.0-dev` (so not `libssl-dev` as stated in youtube video guide) [source of solution](https://accel-ppp.org/forum/viewtopic.php?t=756).
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment