Commit afe738b7 authored by pedrolab's avatar pedrolab

rt: catalan templates

parent 685f63f9
......@@ -131,3 +131,62 @@ if (
## Change status (lifecycles)
https://docs.bestpractical.com/rt/4.4.4/customizing/lifecycles.html
## Autoreply in catalan
Autoreply - Plain text Autoresponse template:
```
Subject: Autoresposta: {$Ticket->Subject}
Hola!
Aquesta és una resposta automàtica generada en resposta a la teva petició que has enviat titulada:
"{$Ticket->Subject()}",
un resum del contingut del missatge es troba a baix.
No necessites respondre a aquest missatge de moment. El teu ticket se li ha assingat el següent identificador: { $Ticket->SubjectTag }.
En cas que vulguis respondre, respon a aquest correu i/o següents i incorpora el següent títol a l'email en totes les futures comunicacions relacionades amb aquest ticket:
{ $Ticket->SubjectTag }
SAX,
{$Ticket->QueueObj->CorrespondAddress()}
-------------------------------------------------------------------------
{$Transaction->Content()}
```
Autoreply in HTML - HTML Autoresponse template:
```
Subject: Autoresposta: {$Ticket->Subject}
Content-Type: text/html
<p>Hola,</p>
<p>Aquesta és una resposta automàtica generada en resposta a la teva petició que has titulat <b>{$Ticket->Subject()}</b>,
el teu resum del contingut que s'ha rebut es troba a baix.</p>
<p>No necessites respondre a aquest missatge de moment. El teu ticket se li ha assingat l'identificador <b>{$Ticket->SubjectTag}</b>.</p>
<p>En cas que vulguis respondre, respon a aquest correu i/o següents i incorpora <b>{$Ticket->SubjectTag}</b> com a títol en el email per a totes les futures comunicacions relacionades amb aquest ticket.</p>
<p>SAX,<br/>
{$Ticket->QueueObj->CorrespondAddress()}</p>
<hr/>
{$Transaction->Content(Type => 'text/html')}
```
Resolved in HTML (catalan)
```
Subject: Resolved: {$Ticket->Subject}
Content-Type: text/html
<p>Segons els nostres registres el teu ticket s'ha resolt. Si tens alguna pregunta més referent a aquest ticket, respon a aquest mail.</p>
```
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment