Commit 9ef504ff authored by pedrolab's avatar pedrolab

l2tp client: add install command

parent 13b7ec8e
......@@ -221,6 +221,10 @@ Notes preliminars:
- les accions necessàries per edgemax (i probablement per vyos) es comenten al final
- provat amb mikrotik l2tp server i accelppp
Si és un debian probablement no estarà instal·lat el paquet (en VyOS y EdgeMAX ve instal·lat per defecte):
apt install xl2tpd
Guardar un backup de la configuració exemple
mv /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf.bak
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment