Commit 90434505 authored by pedrolab's avatar pedrolab

l2tp backup vyos edgemax

parent ef2cde54
......@@ -308,7 +308,13 @@ la connexió de guifi ha d'anar a part si no, no funcionarà (canviar 192.168.1.
set protocols static route 10.0.0.0/8 next-hop 192.168.1.1
Amb VyOS no podem configurar el [MSS](https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_segment_size) a través del firewall del sistema ja que estem utilitzant una funcionalitat per darrere. Així doncs a falta d'opció millor hem d'activar el MSS a tot arreu:
Ja que no podem configurar el [MSS](https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_segment_size) a través del firewall del sistema ja que estem utilitzant una funcionalitat per darrere. Així doncs a falta d'opció millor hem d'activar el MSS a tot arreu:
set firewall options mss-clamp interface-type all
set firewall options mss-clamp mss 1440
Per tenir un backup de la configuració afegida es recomana posar-ho en el directori que es té en compte en backups de configuració, el `/config`:
mkdir /config/etc-backup
cp -pr /etc/xl2tpd /config/etc-backup
cp -pr /etc/ppp /config/etc-backup
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment