Commit 73bd748d authored by pedrolab's avatar pedrolab

rt: add request to more info in autoreply

parent 4a8475ac
......@@ -183,6 +183,12 @@ Content-Type: text/html
<p>Hola,</p>
<p>Llegeix a continuació si la teva petició consta de la informació essencial per ser tramitada. Per afegir informació respon a aquest correu.</p>
<p>- Si es tracta d'una incidència: (1) Persona o organització vinculada a la connexió eXO i (2) descripció de la incidència: què és lo que no funciona i com proves de que no funciona. Opcionalment són útils els camps: (2) Nom del node BCNCarrerNúmero, (3) IP de l'emplaçament, (4) altres dades que puguis considerar d'interès</p>
<p>- Si es tracta d'un alta: (1) Nom i cognoms, (2) NIF, (3) Adreça de correu electrònic (4) Formulari SEPA emplenat per autoritzar els rebuts mensuals https://exo.cat/wp-content/uploads/2017/02/Mandat-SEPA-QuotaSoci.pdf</p>
<p>Aquesta és una resposta automàtica generada en resposta a la teva petició que has titulat <b>{$Ticket->Subject()}</b>,
el teu resum del contingut que s'ha rebut es troba a baix.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment