Commit 70c5e45b authored by pedrolab's avatar pedrolab

UI - unitat inmobiliària

parent 08800709
- [Proposta d'alguns operadors]([04_12_2018] Document de treball - Acord marc entre operadors CXOLN.pdf)
- Al document no està explicat però UI fa referència a Unitat Inmobiliària
- Primera reunió | [acta](2019-1-25_acta_reunió.pdf) | [presentació](2019-1-25_presentació.pdf)
- Segona reunió | [acta](2019-2-16_acta_reunió.pdf) | [presentació](2019-2-16_presentació.pdf)
- Tercera reunió | [acta](2019-2-22_acta_reunió.pdf) | [presentació](2019-2-22_presentació.pdf)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment