Contribution analytics for issues, merge requests and push events since 2017-05-21

Push

  • 2 times
  • more than 2 commits
  • by 1 person

Push events per group member

Merge Requests

  • 0 created
  • 0 accepted

Merge requests created per group member

Issues

  • 2 created
  • 1 closed

Issues closed per group member

Contributions per group member
Name Pushed Opened issues Closed issues Opened MR Accepted MR Total Contributions
Shrimadhav U K 0 0 0 0 0 0
Aboobacker MK 0 0 0 0 0 0
Akshay S Dinesh 0 0 0 0 0 0
Jaisen Nedumpala 0 0 0 0 0 0
Ashik Salahudeen 0 0 0 0 0 0
Anoop 0 0 0 0 0 0
Samuel Thibault 0 0 0 0 0 0
Nalin x GNU 0 0 0 0 0 0
Praveen Sridhar 0 0 0 0 0 0
Kevin Siji 0 1 0 0 0 2
Balasankar C 2 0 0 0 0 3
Vasudeva Kamath 0 0 0 0 0 0
Jishnu 0 0 0 0 0 0
Kavya Manohar 0 0 0 0 0 0
Praveen Arimbrathodiyil 0 0 0 0 0 0
Rajeesh K V 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh K B 0 0 0 0 0 0
Anivar Aravind 0 0 0 0 0 0
Santhosh Thottingal 0 0 1 0 0 2