Contribution analytics for issues, merge requests and push events since 2018-02-13

Push

  • 0 times
  • more than 0 commits
  • by 0 people

Push events per group member

Merge Requests

  • 0 created
  • 0 accepted

Merge requests created per group member

Issues

  • 0 created
  • 0 closed

Issues closed per group member

Contributions per group member
Name Pushed Opened issues Closed issues Opened MR Accepted MR Total Contributions
Praveen Arimbrathodiyil 0 0 0 0 0 0
Hrishikesh K B 0 0 0 0 0 0
Balasankar C 0 0 0 0 0 0
Jishnu 0 0 0 0 0 0
Vasudeva Kamath 0 0 0 0 0 0
Santhosh Thottingal 0 0 0 0 0 0
Jaisen Nedumpala 0 0 0 0 0 0
Hari Menon 0 0 0 0 0 0
Shrimadhav U K 0 0 0 0 0 0
Akshay S Dinesh 0 0 0 0 0 0
Anivar Aravind 0 0 0 0 0 0
Anoop 0 0 0 0 0 0
Rajeesh K V 0 0 0 0 0 0
Kavya Manohar 0 0 0 0 0 0
Aboobacker MK 0 0 0 0 0 0
Kevin Siji 0 0 0 0 0 0
Praveen Sridhar 0 0 0 0 0 0
Ashik Salahudeen 0 0 0 0 0 0
Nalin x GNU 0 0 0 0 0 0
Samuel Thibault 0 0 0 0 0 0
Sanoob Pattanath 0 0 0 0 0 0