Commit 3794cb72 authored by Lukas Jirkovsky's avatar Lukas Jirkovsky
Browse files

Update Pocasi v krajich to 2.0.2.

parent 4ff6d93e
Categories:
- Time
License: GPL-3.0-only
SourceCode: https://bitbucket.org/stativ/chmupocasi/src
AuthorName: Lukáš Jirkovský
WebSite: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi
SourceCode: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi/tree/HEAD
IssueTracker: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi/issues
Changelog: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi/-/blob/master/CHANGELOG.md
AutoName: Počasí v krajích
Description: |-
Show short-term weather forecast for the regions of Czech Republic. Available
only in Czech.
RepoType: git
Repo: https://gitlab.com/stativ/chmupocasi.git
Builds:
- versionName: 2.0 rc3
......@@ -25,9 +29,20 @@ Builds:
- yes
prebuild: gradle generateIcons
AutoUpdateMode: None
UpdateCheckMode: None
CurrentVersion: '2.0'
CurrentVersionCode: 30008
- versionName: 2.0.2
versionCode: 30010
commit: 2.0.2
sudo:
- wget -O /usr/bin/inkscape https://inkscape.org/gallery/item/23849/Inkscape-e86c870-x86_64.AppImage
- chmod 755 /usr/bin/inkscape
- apt-get update || apt-get update
- apt-get install -y --no-install-recommends imagemagick optipng
gradle:
- yes
output: CHMUpocasi/build/outputs/apk/release/CHMUpocasi-release-unsigned.apk
prebuild: gradle generateIcons
NoSourceSince: '2.0'
AutoUpdateMode: Version %v
UpdateCheckMode: Tags
CurrentVersion: 2.0.2
CurrentVersionCode: 30010
Počasí v krajích přehledně zobrazuje předpověď počasí pro kraje, která je poskytovaná
Českým hydrometeorologickým ústavem (http://chmu.cz/). Kromě zobrazení textu aplikace
vytváří i grafickou reprezentaci předpovědi odrážející mj. i množství srážek.
Díky Počasí v krajích budete mít přístup k nejaktuálnější předpovědi poskytované
Českým hydrometeorologickým ústavem. Ačkoliv na rozdíl od jiných poskytovatelů
předpovědi ČHMÚ poskytuje předpověď jen jako text, jedná se o velmi kvalitní
předpovědi aktualizované několikrát denně.
Krátkodobá předpověď pro kraje v České republice
A short-term forecast for the regions of Czech Republic.
Available only in Czech language.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment