Verified Commit 14c4cdaf authored by Weblate's avatar Weblate Committed by Hans-Christoph Steiner

Translated using Weblate: Catalan (ca) by Kintu <[email protected]>

Currently translated at 100.0% (449 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by BennyBeat <[email protected]>

Currently translated at 100.0% (449 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by BennyBeat <[email protected]>

Currently translated at 100.0% (449 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by BennyBeat <[email protected]>

Currently translated at 100.0% (449 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by BennyBeat <[email protected]>

Currently translated at 100.0% (449 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by BennyBeat <[email protected]>

Currently translated at 100.0% (449 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/

Update translation files

Updated by "Squash Git commits" hook in Weblate.

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by Kintu <[email protected]>

Currently translated at 14.8% (4 of 27 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid metadata
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid-metadata/ca/

Translated using Weblate: Catalan (ca) by Kintu <[email protected]>

Currently translated at 98.0% (440 of 449 strings)

Translation: F-Droid/F-Droid
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/f-droid/ca/
parent 1048e449
F-Droid és un catàleg instalable d'aplicacions de
software lliure per a Android. La aplicació client
de F-Droid facilita navegar, instal·lar i fer el seguiment
de les actualitzacions en el vostre dispositiu.
F-Droid és un catàleg instal·lable d'aplicacions de software lliure
per a Android. La aplicació client de F-Droid facilita navegar, instal·lar
i fer el seguiment de les actualitzacions en el vostre dispositiu.
F-Droid connectar amb qualsevol repositori compatible. El repositori
per defecte està allotjat a f-droid.or, que conté només sofware lliure
F-Droid connecta amb qualsevol repositori compatible. El repositori
per defecte està allotjat a f-droid.org, que conté només sofware lliure
de bona qualitat.
Android en sí és obert en el sentit que sou lliures d'instal·lar APK's
des de qualsevol origen, pero hi han unes quantes bones raons per
utilitzar F-Droid com a el gestor d'aplicacions de software llire:
des de qualsevol origen, però hi ha unes quantes bones raons per
utilitzar F-Droid com a el gestor d'aplicacions de software lliure:
* Obté notificacions quan hi hagin actualitzacions disponibles
* Opcionalment es poden baixar i instal·lar actualitzacions automàticament.
* Fer un seguiment de les versions anteriors i betes.
* Filtrar les aplicacions que no siguin compatibles amb el vostre dispositiu.
* Opcionalment es poden baixar i instal·lar actualitzacions automàticament
* Fer un seguiment de les versions anteriors i betes
* Filtrar les aplicacions que no siguin compatibles amb el vostre dispositiu
* Trobar aplicacions a través de les categories o les descripcions
* Accedir a les URL's associades per fer-hi donacions, accedir al codi font, etc.
* Mantindre la seguretat comprovament les firmes del repositori i dels APK's
* Mantindre la seguretat comprovant les firmes del repositori i dels APK's
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment