Commit b15defcb authored by WaldiS's avatar WaldiS Committed by Weblate

Translated using Weblate: Polish (pl) by WaldiS <sto@tutanota.de>

Currently translated at 93.8% (2709 of 2886 strings)

Translated using Weblate: Polish (pl) by WaldiS <sto@tutanota.de>

Currently translated at 82.5% (1275 of 1544 strings)

Translated using Weblate: Polish (pl) by WaldiS <sto@tutanota.de>

Currently translated at 82.1% (1269 of 1544 strings)

Translated using Weblate: Polish (pl) by WaldiS <sto@tutanota.de>

Currently translated at 82.0% (1267 of 1544 strings)

Translated using Weblate: Polish (pl) by WaldiS <sto@tutanota.de>

Currently translated at 93.8% (2709 of 2886 strings)

Translated using Weblate: Polish (pl) by WaldiS <sto@tutanota.de>

Currently translated at 81.9% (1266 of 1544 strings)
Co-authored-by: default avatarWaldiS <sto@tutanota.de>
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/pl/
Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/pl/
Translation: F-Droid/Website Docs
Translation: F-Droid/Website Posts
parent 809019b7
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-16 17:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-22 22:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-26 12:58+0000\n"
"Last-Translator: WaldiS <sto@tutanota.de>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-docs/pl/>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.2.1-dev\n"
"X-Generator: Weblate 4.3-dev\n"
#. type: YAML Front Matter: title
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -26,13 +26,14 @@ msgstr "Wszystko o opisach, grafice i zrzutach ekranu"
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, fuzzy
msgid "Applications on F-Droid may provide content for the app store to make their about page more interesting and informative."
msgstr ""
msgstr "Aplikacje na F-Droid mogą dostarczać treści do sklepu z aplikacjami, aby ich strona informacyjna była bardziej interesująca i zawierała informacje."
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "This is supported from F-Droid version 0.103 and *fdroidserver* version 0.8."
msgstr ""
msgstr "Obsługiwane w wersji F-Droid 0.103 i *fdroidserver* w wersji 0.8."
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -52,31 +53,27 @@ msgstr ""
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "Latest tab criteria"
msgstr ""
msgstr "Najnowsze kryteria zakładki"
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "In F-Droid client, since release 1.6, only applications that have all of the following are shown on the Latest tab:"
msgstr ""
msgstr "W kliencie F-Droid od wydania 1.6 na karcie Najnowsze są wyświetlane tylko aplikacje, które mają wszystkie następujące elementy:"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "Name"
msgstr ""
msgstr "Nazwa"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, fuzzy
#| msgid "Summaries"
msgid "Summary"
msgstr "Streszczenie"
msgstr "Podsumowanie"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, fuzzy
#| msgid "Descriptions"
msgid "Description"
msgstr "Opisy"
msgstr "Opis"
#. type: Title ###
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......@@ -87,40 +84,41 @@ msgstr "Licencja"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, fuzzy
msgid "a What’s New entry for at least one release"
msgstr ""
msgstr "co nowego w co najmniej jednym wydaniu"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "at least one graphic (screenshot or a feature graphic)"
msgstr ""
msgstr "co najmniej jedna grafika (zrzut ekranu lub grafika funkcji)"
#. type: Bullet: '* '
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "at least one of the above translated"
msgstr ""
msgstr "co najmniej jedno z powyższych przetłumaczone"
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "Learn more at the [announcement post](https://f-droid.org/en/2019/03/26/the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.html)."
msgstr ""
msgstr "Dowiedz się więcej na stronie [komunikat prasowy](https://f-droid.org/en/2019/03/26/the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.html)."
#. type: Title ##
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "Data format"
msgstr ""
msgstr "Format danych"
#. type: Title ###
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
#, no-wrap
msgid "Image file formats"
msgstr ""
msgstr "Formaty plików graficznych"
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
msgid "Images may be provided in PNG or JPEG format. They must have the ending `png`, `jpg` or `jpeg`."
msgstr ""
msgstr "Obrazy mogą być dostarczane w formacie PNG lub JPEG. Muszą one mieć końcówkę `png`, `jpg` lub `jpeg`."
#. type: Plain text
#: _docs/All_About_Descriptions_Graphics_and_Screenshots.md
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: team@f-droid.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-09 15:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-10 21:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-26 12:58+0000\n"
"Last-Translator: WaldiS <sto@tutanota.de>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/f-droid/website-posts/pl/>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -4257,9 +4257,8 @@ msgstr "{{ page.featured }} **[Tusky](https://f-droid.org/app/com.keylesspalace.
#. type: Bullet: ' * '
#: _posts/2018-08-30-twif-19-untis-tusky-and-rabbit-escape-updated.md
#, fuzzy
msgid "New elephant art"
msgstr "Nowa sztuka słoniowa"
msgstr "Nowa sztuka słonia"
#. type: Bullet: ' * '
#: _posts/2018-08-30-twif-19-untis-tusky-and-rabbit-escape-updated.md
......@@ -5555,26 +5554,8 @@ msgstr "**[Tutanota](https://f-droid.org/app/de.tutao.tutanota)** umożliwia wys
#. type: Bullet: '* '
#: _posts/2018-09-21-twif-22-servers-edition.md
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "* {{ page.featured }} **[Mastalab](https://f-droid.org/app/fr.gouv.etalab.mastodon)** is on fire this week with 4 releases! Version 1.13.3 supports the [Trunk](https://communitywiki.org/trunk) API, which lets you mass-follow users by category, with just a few simple taps. Ideal for newcomers. Other new features:\n"
#| " * Customize notification sound\n"
#| " * Custom emoji in the main menu\n"
#| " * Automatically expand hidden media (default no)\n"
#| " * Long click on the compose button to pick up another account\n"
#| " * Compact mode is now the default\n"
#| " * Follow instance button can be hidden\n"
#| " * Improved UX with more text\n"
msgid "{{ page.featured }} **[Mastalab](https://f-droid.org/app/fr.gouv.etalab.mastodon)** is on fire this week with 4 releases! Version 1.13.3 supports the [Trunk](https://communitywiki.org/trunk) API, which lets you mass-follow users by category, with just a few simple taps. Ideal for newcomers. Other new features:"
msgstr ""
"* {{ page.featured }} **[Mastalab](https://f-droid.org/app/fr.gouv.etalab.mastodon)** w tym tygodniu jest w ogniu z 4 wydaniami! Wersja 1.13.3 obsługuje interfejs API [Trunk](https://communitywiki.org/trunk), który umożliwia masową obserwację użytkowników według kategorii za pomocą kilku prostych kliknięć. Idealny dla początkujących. Inne nowe funkcje:\n"
" * Dostosuj dźwięk powiadomień\n"
" * Niestandardowe ikony emocji w menu głównym\n"
" * Automatycznie rozwijaj ukryte multimedia (domyślnie nie)\n"
" * Długie kliknięcie przycisku utwórz, aby odebrać z innego konta\n"
" * Tryb kompaktowy jest teraz domyślny\n"
" * Śledź przycisk instancji można ukryć\n"
" * Ulepszony UX z większą ilością tekstu\n"
msgstr "{{ page.featured }} **[Mastalab](https://f-droid.org/app/fr.gouv.etalab.mastodon)** jest w ogniu w tym tygodniu z 4 wydaniami! Wersja 1.13.3 obsługuje API [Trunk](https://communitywiki.org/trunk), które pozwala na masowy przepływ użytkowników według kategorii, za pomocą zaledwie kilku prostych stuknięć. Idealna dla nowicjuszy. Inne nowe funkcje:"
#. type: Bullet: ' * '
#: _posts/2018-09-21-twif-22-servers-edition.md
......@@ -5604,7 +5585,7 @@ msgstr "Tryb kompaktowy jest teraz domyślny"
#. type: Bullet: ' * '
#: _posts/2018-09-21-twif-22-servers-edition.md
msgid "Follow instance button can be hidden"
msgstr ""
msgstr "Przycisk śledzenia instancji można ukryć"
#. type: Bullet: ' * '
#: _posts/2018-09-21-twif-22-servers-edition.md
......@@ -5805,9 +5786,8 @@ msgstr "oficjalny rozkład jazdy z ZTM"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
#, fuzzy
msgid "VM can be used without offline timetable"
msgstr "Maszyna wirtualna może być używana bez rozkładu jazdy w trybie offline"
msgstr "Maszyny Wirtualne mogą być używane bez harmonogramu offline"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
......@@ -5817,7 +5797,7 @@ msgstr "rozkład jazdy w trybie offline wykorzystuje dokładne daty"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
msgid "VM is quicker and is more reliable"
msgstr ""
msgstr "Maszyna wirtualna jest szybsza i bardziej niezawodna"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
......@@ -5852,17 +5832,18 @@ msgstr "{{ page.fdroid }} **[F-Droid](https://f-droid.org/app/org.fdroid.fdroid)
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
msgid "huge overhaul of the \"Versions\" list in the App Details screen, and many other UI improvements, thanks to new contributor [@wsdfhjxc](https://gitlab.com/wsdfhjxc)"
msgstr ""
msgstr "ogromny przegląd listy \"Wersje\" na ekranie szczegółów aplikacji, oraz wiele innych usprawnień interfejsu użytkownika, dzięki nowemu współpracownikowi [@wsdfhjxc](https://gitlab.com/wsdfhjxc)"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
msgid "fix keyboard/d-pad navigation in many places, thanks to new contributor [@doeffinger](https://gitlab.com/doeffinger)"
msgstr ""
msgstr "naprawiono nawigację za pomocą klawiatury/pada kierunkowego w wielu miejscach dzięki nowemu współautorowi [@doeffinger](https://gitlab.com/doeffinger)"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
#, fuzzy
msgid "show \"Open\" button when media is installed and viewable"
msgstr ""
msgstr "pokaż przycisk \"Otwórz\", gdy nośnik jest zainstalowany i widoczny"
#. type: Bullet: ' - '
#: _posts/2018-09-27-twif-23-successful-update-to-stretch.md
......@@ -11151,12 +11132,12 @@ msgstr "co nowego w co najmniej jednym wydaniu"
#. type: Bullet: '* '
#: _posts/2019-03-26-the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.md
msgid "at least one graphic (screenshot or a feature graphic)"
msgstr "co najmniej jedną grafikę (zrzut ekranu lub grafikę funkcji)"
msgstr "co najmniej jedna grafika (zrzut ekranu lub grafika funkcji)"
#. type: Bullet: '* '
#: _posts/2019-03-26-the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.md
msgid "at least one of the above translated"
msgstr "co najmniej jedno z powyższych tłumaczeń"
msgstr "co najmniej jedno z powyższych przetłumaczone"
#. type: Plain text
#: _posts/2019-03-26-the-latest-tab-now-highlights-good-descriptions.md
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment