Commit d7cc909a authored by Fatih Acet's avatar Fatih Acet 🌴

Merge branch 'patch-6' into 'master'

Update README.md

See merge request !14
parents 7638d12b 1ef93dca
Pipeline #15794174 failed with stage
in 2 minutes and 41 seconds
......@@ -4,10 +4,10 @@
### Nedir?
Bu proje uzaktan çalışmak isteyenler icin oluşturulmuş bir Türkçe içerik sitesidir. Uzaktan çalışmanın avantajları, zorlukları, uzaktan çalışmayı kolaylaştıracak ipuçları gibi genel bilgilerin yanında, diğer insanların uzaktan çalışma deneyimleri ile ilgili yazdıkları blog yazıları, iş bulmaya yardımcı olacak linkler yer almaktadır. İlerleyen zamanlarda siteye,
- Daha fazla Türkce blog post eklemek
- Daha fazla Türkçe blog yazısı eklemek
- İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde yer alan ortak çalışma alanlarını listelemek
- Uzaktan çalışmayı verimli kılan araçları listelemek
- Uzaktan çalışan insanlar ile soyleşiler ve çalışma düzenleri hakkında sohbetler
- Uzaktan çalışan insanlar ile söyleşiler ve çalışma düzenleri hakkında sohbetler
- Uzaktan çalışan insanları tanıştırmak ve iletişime geçirmek
gibi özellikler eklemeyi düşünüyorum.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment