Commit 60f606c0 authored by Fatih Acet's avatar Fatih Acet 🌴

Merge branch 'patch-3' into 'master'

Update main_content.md

See merge request !12
parents d7cc909a e0cc4c98
Pipeline #15794235 failed with stage
in 2 minutes and 24 seconds
......@@ -24,7 +24,7 @@ Hem çalışan, hem şirket için daha ucuzdur. Şirketler dünyanın her yerind
## Şirket faktörü
Uzaktan çalışmak için iş aramaya başladığınız zaman, yetenekleriniz doğrultusunda önünüzde bir sürü seçenek olduğunu göreceksiniz. Dünyanın herhangi bir yerindeki şirket ile çalışabilirsiniz. Bu şirketlerin çalışanlarına sağladığı olanaklar çoğu zaman Türkiye'deki şirketlerden daha güzel ve kapsamlı oluyor. Şirketler internet faturanızı, spor salonu ücretlerinizi, monitör, bilgisayar, çalışma sandalyesi gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Örneğin [GitLab](https://about.gitlab.com/handbook/benefits/#general-benefits), [DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/company/careers/#perks), [Toptal](https://www.toptal.com/careers#benefits).
Şirketiniz vize sponsoru olarak yurt dışında yasamanızı sağlayabilir veya varsa şirketin ofisine tanışma, çalışma amacıyla ziyarete gidebilirsiniz. Bu sayede yeni yerler, farklı kültürler görebilirsiniz. Örneğin, GitLab Mayıs 2016'da Austin'de 75 kişinin katıldığı bir etkinlik yaptı, Ocak 2017'de 120'den fazla çalışanı ile Mexico'da yeni bir etkinlik yapacak.
Şirketiniz vize sponsoru olarak yurt dışında yaşamanızı sağlayabilir veya varsa şirketin ofisine tanışma, çalışma amacıyla ziyarete gidebilirsiniz. Bu sayede yeni yerler, farklı kültürler görebilirsiniz. Örneğin, GitLab Mayıs 2016'da Austin'de 75 kişinin katıldığı bir etkinlik yaptı, Ocak 2017'de 120'den fazla çalışanı ile Mexico'da yeni bir etkinlik yapacak.
## Kültürel farklılıklar
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment