Commit fe279894 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'add_description' into 'master'

afegeix una descripció a la web

Closes #10

See merge request !30
parents 1ed6a595 0b20bfef
Pipeline #36216790 passed with stage
in 1 minute and 6 seconds
......@@ -17,9 +17,13 @@ title: Estratègies municipals per l'apoderament digital
subtitle: Eines i recursos per als ajuntaments
email: sobiraniamunicipal@bcnfs.org
description: >- # this means to ignore newlines until "baseurl:"
Write an awesome description for your new site here. You can edit this
line in _config.yml. It will appear in your document head meta (for
Google search results) and in your feed.xml site description.
Estratègies per l’apoderament digital als municipis és un document que pretén
avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de
polítiques municipals concretes. La voluntat d’aquest document és el
d’impregnar de sobirania tecnològica els programes dels partits polítics que
concorreran a les eleccions municipals del 2019, no només dedicant un apartat
especific dels seus programes a les propostes que farem a continuació, si no
aplicant al programa sencer una nova mirada.
baseurl: ""
url: "https://apoderamentdigital.cat"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment