Commit fa62e940 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'treure-numero' into 'master'

Traiem el número del títol

See merge request !44
parents 44d82181 ccecb0cd
Pipeline #45305157 passed with stage
in 1 minute and 33 seconds
## 46 Mesures per a l'apoderament digital als municipis ## Mesures per a l'apoderament digital als municipis
### Infraestructura de telecomunicacions ### Infraestructura de telecomunicacions
La infraestructura de telecomunicacions és tot aquell cablejat i maquinari que fa possible que la informació viatgi d'un lloc a un altre. És el pilar d'Internet. Actualment tenim infraestructures públiques, privades i procomunes, segons quin el seu propietari i quin model de gestió té. La infraestructura de telecomunicacions és tot aquell cablejat i maquinari que fa possible que la informació viatgi d'un lloc a un altre. És el pilar d'Internet. Actualment tenim infraestructures públiques, privades i procomunes, segons quin el seu propietari i quin model de gestió té.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment