Commit f7055eda authored by Leandro Navarro's avatar Leandro Navarro

Actualització de secció compra pública

parent 4e2ab4f3
......@@ -120,18 +120,19 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
1. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administació a partir de programes de formació interna.
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).
#### objectiu general de l'àmbit
* Tendir cap a compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
* Compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
#### Proposta programàtica
1. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
1. Respecte als drets laborals dels treballadors involucrats en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
1. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
1. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
1. Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final de la seva primera vida útil, per allargar la seva vida útil i crear beneficis socials amb la reutilització.
1. Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment inclòs que permeti estendre la vida útil dels dispositius.
1. Promoció del coneixement sobre la reparació dels dispositius als centres educatius (escoles, universitats).
1. Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització.
1. Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d'utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.
1. Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, universitats).
### Estàndards lliures
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment