Commit e5d71e53 authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'master' into 'master'

Master

See merge request !31
parents fe279894 237cb0ae
Pipeline #36944100 passed with stage
in 1 minute and 22 seconds
# Democratització de la tecnologia
El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telèfons intel·ligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital. La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperassa. Aquesta cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i en faciliten l'accés.
L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serveis, facilitant eines i recursos que garanteixin el seu ús i aprofitament independentment del context socioeconòmic, gènere o capacitats diverses de la ciutadania.
## objectiu general de l'àmbit
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal, vetllat per un accés no discriminador a tràmits, serveis i accions digitals de l’administració.
* Treballar per disminuir la distància creada a partir dels diferents usos tecnològics per part dels diferents sectors de la societat (escletxa digital), creada tant per accés a la tecnologia com per coneixement. Acompanyar tota acció municipal que inclogui una vessant digital de la formació necessària.
* Promoure polítiques divulgatives i formatives que fomentin la visibilització de la diversitat de gènere en el mon tecnològic així com el foment de les vocacions tecnològiques en nenes i noies.
* Promoure una relació conscient i crítica de la ciutadania amb la tecnologia.
## Proposta programàtica
1. Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.
1. Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).
1. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania.
1. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.
1. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
1. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
......
......@@ -66,7 +66,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
### Política de dades
Que el coneixement és poder és una cosa que hem sabut sempre. Avui dia, mitjançant dades tenim molta possibilitat de coneixement. Caldrà trobar maneres de fer que les dades estiguin protegides, respectant la privacitat dels ciutadans. Per això, necessitem assegurar l'accés públic a les dades obertes i posar eines per evitar els monopolis privats de dades.
Que el coneixement és poder és una cosa que hem sabut sempre. Avui dia, mitjançant dades tenim molta possibilitat de coneixement. Caldrà trobar maneres de fer que les dades estiguin protegides, respectant la privacitat dels ciutadans i ciutadanes. Per això, necessitem assegurar l'accés públic a les dades obertes i posar eines per evitar els monopolis privats de dades.
#### Objectiu general de l'àmbit
* Fer una administració transparent i propera a la ciutadania.
......@@ -91,16 +91,19 @@ Que el coneixement és poder és una cosa que hem sabut sempre. Avui dia, mitjan
### Democratització de la tecnologia
El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telèfons intel·ligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital. La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperassa. Aquesta cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i en faciliten l'accés.
L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serveis, facilitant eines i recursos que garanteixin el seu ús i aprofitament independentment del context socioeconòmic, gènere o capacitats diverses de la ciutadania.
#### objectiu general de l'àmbit
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal, vetllat per un accés no discriminador a tràmits, serveis i accions digitals de l’administració.
* Treballar per disminuir la distància creada a partir dels diferents usos tecnològics per part dels diferents sectors de la societat (escletxa digital), creada tant per accés a la tecnologia com per coneixement. Acompanyar tota acció municipal que inclogui una vessant digital de la formació necessària.
* Promoure polítiques divulgatives i formatives que fomentin la visibilització de la diversitat de gènere en el mon tecnològic així com el foment de les vocacions tecnològiques en nenes i noies.
* Promoure una relació conscient i crítica de la ciutadania amb la tecnologia.
#### Proposta programàtica
29. Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.
30. Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).
31. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania.
31. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.
32. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
33. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
......@@ -112,7 +115,7 @@ En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu ele
#### Proposta programàtica
34. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
35. Respecte als drets laborals dels treballadors involucrats en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
35. Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
36. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
37. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
38. Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització.
......@@ -121,11 +124,11 @@ En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu ele
### Estàndards lliures
Els documents, dades i interacció entre els serveis municipals i els ciutadans son una necessitat i un recurs per a la ciutadania per molts aspectes de la seva vida. El format i les eines d'accés no han de ser mai obstacle.
Els documents, dades i interacció entre els serveis municipals i les persones son una necessitat i un recurs per a la ciutadania per molts aspectes de la seva vida. El format i les eines d'accés no han de ser mai obstacle.
Les especificacions i formats lliures estan totalment documentats i estan disponible públicament; han de ser lliures de restriccions de drets d'autor, reclamacions de propietat intel·lectual o llicències restrictives; el format es decideix per una organització de normes independent d'un proveïdor o per a una comunitat (p. ex., comunitat de desenvolupament de codi obert); hi han implementacions de eines de suport de lliure us.
#### Objectius generals
* Facilitar la interoperabilitat i compartició de les dades en els serveis finançats amb fons públics pel benefici dels ciutadans, evitant barreres d'accés, fent servir especificacions per formats de dades i serveis que segueixin estàndards oberts.
* Facilitar la interoperabilitat i compartició de les dades en els serveis finançats amb fons públics pel benefici de la ciutadania, evitant barreres d'accés, fent servir especificacions per formats de dades i serveis que segueixin estàndards oberts.
* Evitar crear dependències i costos de tercers: preferència per estàndards de formats de dades i protocols lliures de patents, llicències, drets intel·lectuals.
* Evitar condicionar decisions amb la preferència per protocols lliures, àmpliament implementats i aplicats en diversitat de productes i serveis.
......
......@@ -5,8 +5,10 @@ Tot i la clara aposta d'aquesta guia per un canvi en les polítiques municipals,
## La tecnologia que ens envolta
La tecnologia, o l'activitat tecnològica d'una regió, influeix en el progrés econòmic i social d'aquesta. És per això que calen unes polítiques municipals que donin als municipis la capacitat de ser protagonistes de la seva activitat tecnològica i que no es limitin, com passa en l'actualitat, només a potenciar l'evolució tecnològica orientada per l'interès privat de les empreses líders del sector. Aquest protagonisme ha de servir per fer créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota control democràtic.
La tecnologia, o l'activitat tecnològica d'una regió, influeix en el progrés econòmic i social d'aquesta. És per això que calen unes polítiques municipals que donin als municipis la capacitat de ser protagonistes de la seva activitat tecnològica i que no es limitin, com passa en l'actualitat, només a potenciar l'evolució tecnològica orientada per l'interès privat de les empreses líders del sector. Aquest protagonisme ha de servir per fer créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota control democràtic.
A més, la tecnologia ha inundat tots els aspectes de la vida diària de les persones, facilitant o limitant les llibertats personals. Per això. cal que l'administració no se'n desentengui i no només reguli adequadament la l'us de les tecnologies en aquests àmbits, sinó que també sigui exemplar vetllant per les llibertats dels ciutadans.
A més, la tecnologia ha inundat tots els aspectes de la vida diària de les persones, facilitant o limitant les llibertats personals. Per això, cal que l'administració no se'n desentengui i no només reguli adequadament l'ús de les tecnologies en aquests àmbits, sinó que també sigui exemplar vetllant per les llibertats de la ciutadania.
No s'ha de confondre el fet de ser sobirans tecnològicament, amb una administració pública que controli la tecnologia, sinó tot el contrari. La sobirania tecnològica, s'ha de basar en tecnologies lliures: de lliure accés, ús, estudi i rèplica, que evitin, precisament, el control tecnològic. A més a més, la naturalesa d'aquestes tecnologies, propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes d'agents on es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les necessitats del territori, i on no recaigui únicament sobre l'administació pública la responsabilitat de fer evolucionar la tecnologia.
Aquest apoderament tecnològic dels municipis ho sigui també per als seus ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, posem especial èmfasi en les polítiques públiques s’elaborin sota una perspectiva de gènere a fi de que es transformin en accions representatives de la diversitat existent en la nostra societat.
No s'ha de confondre el fet de ser sobirans tecnològicament, amb una administració pública que controli la tecnologia, sinó tot el contrari. La sobirania tecnològica, s'ha de basar en tecnologies lliures: de lliure accés, ús, estudi i rèplica, que evitin, precisament, el control tecnològic. A més a més, la naturalesa d'aquestes tecnologies, propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes d'agents on es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les necessitats del territori, i on no recaigui únicament sobre l'administració pública la responsabilitat de fer evolucionar la tecnologia.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment