Commit d8a6c824 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Incloure les associacions impulsores.

parent 3319f19a
......@@ -3,7 +3,13 @@
1. Impulsores:
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a sobiraniamunicipal@bcnfs.org
* Sobtec
* Sobtec
* Barcelona Free Software
* Pangea
* Colectic
* Pirates
* Xarxa Innovació Pública
* GuifiNet/Exo
2. Contribuidores:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment